Nedokonané a nepřímé smilstvo

23.10.2011 21:48

Nedokonané smilstvo spočívá v sexuální aktivitě, která nebyla dovedena až k orgasmu. Sexuální vzrušení /motus carnales/ jsou hnutí sexuálních orgánů, doprovázená sexuální rozkoší. Příčina těchto vzrušení může být vnější /doteky/nebo nebo vnitřní /představy apod./. Přímo chtěné , tj. úmyslně vyvolané vzrušení, je vždy těžkým hříchem. Dobrovolný souhlas se sexuálním vzrušením, které se sice dostavilo přirozeným způsobem, ale bylo vůlí přijato, je též těžkým hříchem.Jestliže vzrušení nebylo úmyslně vyvoláno, je třeba od něj klidným způsobem odvrátit pozornost.

Nepřímé smilstvo spočívá v úkonech, které ctnost čistoty porušují nepřímo. Jedná se bud´ o hříchy necudnosti, tj. o činy které jsou svou vlastní povahou zaměřeny k sexuálnímu dráždění.. Kdo tyto úkony koná s přímým úmyslem dopustit se smilstva, dopouští se smilstva jako takového /přímého/, kdo tyto úkony koná i když ví, že sexuálně nedovoleným způsobem motivují vlastní osobu nebo jiné osoby, dopouští se nepřímého smilstva, vydává sebe nebo druhé blízké příležitosti ke hříchu. Jestliže člověk koná bez jakékoliv potřeby úkony, které vyvolávají závažné sexuální vzrušení, dopouští se těžkého hříchu, u méně závažného vzrušení hříchu lehkého. Ze závažné příčiny /ošetřování, léčení apod./ je dovoleno připustit i větší sexuální vzrušení, jestliže je vyloučeno nebezpečí souhlasu.

Polibky a objetí mezi svobodnými osobami jsou legitimním vyjádřením lásky a náklonnosti, jestliže se jedná o vážný vztah směřující k manželství a není v těchto úkonech ani skrytým způsobem vyhledáváno sexuální potěšení. Doteky, které se dějí za počestným účelem /hygiena, léčení apod./ nejsou mravně závadné. Podobné zásady platí i pro pohledy na obnažené tělo.

Sochy, obrazy, fotografie, filmy, divadelní představení, které se věnují sexuálním tématům, mohou představovat vážná ohrožení mravní čistoty především dětí a mládeže. Jakékoliv názorné líčení sexuálního aktu je jako mravně závadné třeba odmítnout. Intimní sféra lidského života má zůstat záležitostí niterného soukromí. Oděv, který neplní  jiný účel než sexuálně motivovat, je třeba rozhodně odmítnout; avšak i oděv, který plní jinou funkci /sportovní apod./ může být podle okolností sexuálně motivující. Křesťanská počestnost a ohled na druhé dá vždy přednost určité diskrétnosti před požadavky módy. Obscénní rozhovory jsou často spojeny s pohoršením, zlehčováním posvátnosti vzniku života a manželského aktu, vedou k zhrubnutí, banalizaci sexuality a přispívají k obecné degradaci mravnosti. Podobné zásady platí i pro literární díla u nichž zalíbení v podrobném líčení sexuální činnosti je známkou pokleslého vkusu a neschopnosti  zaujmout čtenáře hodnotnějšími náměty.