Nepřímé vlastnictví

23.10.2011 11:27

se nazývá ius in re aliena - právo na cizí věc, na její užívání či ovoce. Dělí se na služebnost /servitus/ užívací právo /usus/ a požívací právo /ususfructus/.

Služebnost spočívá v právu užívat určitým způsobem pozemku jiného majitele. Je to např. právo průjezdu, průchodu, pastvy, čerpání vody apod. služebnost vzniká na základě positivního práva smlouvou nebo vydržením. Vydržené právo vzniká na základě dlouhodobého užívání.

Usus - užívací právo je reálné právo užívat věci jako své, ke své vlastní potřebě, při zachování její podstaty.

Ususfructus je reálné právo užívat věci jako své, může užívat jejího výnosu, sklízet její ovoce, nesmí však měnit její postatu a ve stanovenou dobu je odevzdat majiteli.