Pověra

23.10.2011 21:02

Superstitio- tento termín má svůj etymologický původ ve spojení „super stat„ – stát nad něčím, být nadbytečný, vyjadřuje nadbytečný kult.

 Definice pověry: pověra je neřest spočívající v nepatřičném prokazování božského kultu,  nebo tomu,  komu nenáleží. /Superstitium est vitium exhibens cultum divinum vel cui non debet vel modo cui non debet/.

A/ kult vzdávaný nesprávnému adresátovi / cui non debet/ - idololatrie – modloslužba ve vlastním slova smyslu – člověk vzdává božský kult stvořené skutečnosti, divinatio – věštění – člověk žádá poučení o skutečnostech, které jsou lidskému poznání nedostupné, magie -  člověk žádá účinky, které může vykonat pouze Bůh od tvorů.

B/ kult , který je Bohu vzdáván nepatřičným způsobem, falešným způsobem / modo cui non debet/. Do této kategorie spadá přemrštěný kult /superstitium cultus superflui/ a falešný kult /superstitium cultus falsi/.