Části rozumnosti

23.10.2011 11:07

Každá ctnost má různé části. Tyto části se dělí na subjektivní, integrální a potenciální. Subjektivní jsou ty jimiž se rod /genus/ hlavní ctnosti dělí na různé druhy /species/.

Integrální části patří ke ctnosti jako část k celku, bez jedné z nich by ctnost nebyla úplnou. Potenciální, působnostní součásti se od obou předešlých liší - nepatří přímo k hlavní ctnosti, jsou od ní odlišné, ale mají s ní určité společné známky. V něčem se od hlavní ctnosti liší, v něčem se s ní shodují, mezi nimi a hlavní ctností existuje určitá podobnost i nepodobnost současně. Tak např. zdvořilost není ani subjektivní ani integrální součástí spravedlnosti. Přesto má se spravedlností něco společného - neposkytuje sice bližnímu to, na co on má striktní právo, ale poskytuje mu to, na co má nárok morální, společenský. Skutečnost, že se zdvořilost týká lidských vztahů ji činí podobnou se spravedlností, je proto přirazena ke spravedlnosti. Toto přirazení není jen myšlenkovým schématem, jakousi svévolí moralistů, kteří se vyžívají ve schématech, ale má svůj základ ve věci a v psychice člověka. Ve ctnostech potenciálních působí duch hlavní ctnosti, duch spravedlnosti disponuje člověka k tomu, aby překročil striktní požadavky spravedlivého jednání, aby dával něco víc, aby spravedlnost naplňoval i tím, že zlidští, zpříjemní běžné lidské vztahy.

Integrální součásti rozumnosti jsou: paměť - schopnost těžit z minulých zkušeností, učenlivost, vynalézavost, prozíravost, opatrnost, obezřetnost, uvážlivost. Učenlivý přijímá poučení, vynalézavý má tvůrčí schopnost pro věci nové a originální, prozíravý předvídá budoucí důsledky jednání, opatrný vnímá různá skrytá nebezpečí, obezřetný se ohlíží kolem sebe, uvážlivý zvažuje možný škodlivý dopad jednání.

Subjektivní součásti rozumnosti jsou různé druhy rozumnosti, které se navzájem liší podle různých oblastí činnosti. Pokud se jedná o vlastní činnost subjektu, týkající se jeho osobního života, jde o rozumnost osobní, má-li jednotlivec na starosti celé společenství, jedná se rozumnost rodinnou, ekonomickou, politickou, pastýřskou.

Potenciální součásti rozumnosti jsou eubulia - schopnost poskytovat dobré rady druhým lidem, rozumný cit pro zákon a jeho aplikaci na různé případy se nazývá synesis, epikeia je smysl pro vyjímku ze zákona - schopnost zdravého úsudku o tom kdy je nutné ustoupit od litery zákona, po případě zákon co do litery přestoupit, aby byl zachován jeho smysl a byl dosažen jeho cíl.

Dar rady je dar Ducha svatého, který přistupuje k rozumnosti  a týká se situací zvlášť obtížných /Mat 10,19-20/.