Dar /donatio/

23.10.2011 11:29

Dar je smlouva, kdy jedna strana zdarma a neodvolatelně se vzdává vlastnictví určité věci ve prospěch druhé strany, které dar přijímá.

Dar je contractus gratuitus. Je neodvolatelný, v některých případech však positivní právo umožňuje odvolání daru. Není dovoleno přijmout dar, který je porušením spravedlnosti, proto není dovoleno přijmout dar od dlužníka, který neplatí svým věřitelům, od rodiče který neplní své povinnosti vůči rodině apod.

s darem souvisí ctnost štědrosti /liberalitas/ . „Liberalitas maxime laudatur ex donatione„ /štědrost je nejvíce chválena z daru/. Termín liberalitas je ovšem širší než české slovo štědrost. Je to ctnost, která činí člověka nezávislým na pozemských statcích, zbavuje jej nezřízeného lpění na hmotných věcech. Je středem mezi dvěma extrémy : marnotratností a lakotou.

Lakota patří mezi sedm hlavních hříchů a vyznačuje se nezřízeným lpěním na majetku. Marnotratnost /prodigalitas/ spočívá  v nedostatku obezřetnosti ve správě hmotných záležitostí. Marnotratný mnoho a zbytečně utrácí. Jeho nectnost však není tak nebezpečná jako lakota, bývá z ní vyléčen, až pozbude peníze.