Donášení, potupa, zlořečení

23.10.2011 20:31

 Donášení  /susuratio/ spočívá v donášení negativních, přátelství narušujících výroků třetí osobě. Donašeč působí nesvornost , hřeší proti lásce a spravedlnosti, ničí dobro přátelství. Donášení je závažnějším proviněním než nactiutrhání - přátelství je totiž větší dobro než osobní dobrá pověst. Je však dovoleno nebo doporučeno ve vyjímečných případech, je-li třeba někoho varovat před zrádným přítelem.

Potupa /contumelia/ je nespravedlivé zneuctění přítomné osoby. Toto zneuctění se děje bud´ opomenutím projevů povinné úcty, na které má osoba nárok, nebo se děje positivním úkonem, slovem , činem, kterými je vyjádřena neúcta, pohrdání. Je těžkým hříchem ex genere suo /Mat 5,22; Řím 12,10; Filip 2,3/. Závažnost tohoto provinění je dána závažností urážky, důstojností potupené osoby, okolnostmi - zda se odehrála na veřejnosti, před dalšími osobami atd. Její závažnost bývá umenšena, pokud k ní dojde při náhlém vzplanutí hněvu, mezi osobami, které udržují familiární vztah atp.

Zlořečení /maledictio/ je vyjádření zlého přání vůči bližnímu. Bývá často vyjádřením nenávisti, proto těžkým hříchem. Od těžkého hříchu omlouvají podobné důvody, jako byly uvedeny u potupy.