Epikeia

23.10.2011 20:41

neboli rovnost, shovívavost spočívá ve shovívavé interpretaci zákona, která zkoumá smysl zákona a někdy se odchyluje od doslovného znění zákona, aby bylo dosaženo jeho smyslu, zamýšleného zákonodárcem. Epikeia je smysl pro vyjímky, pro vyjímečné situace. Má dvě stránky: jedna spočívá ve shovívavé interpretaci zákon, který nepředvídá mimořádnou situaci, je součástí zákonné spravedlnosti; druhá spočívá ve uměřeném uplatňování vlastního práva, je ctností připojenou k partikulární spravedlnosti. V prvním případě jde o obecné dobro, v druhém případě zprostředkuje mezi spravedlností a láskou tam, kde spravedlivý nárok jedné strany působí nepřiměřené břemeno dlužníkovi. Je záštitou proti skutečnosti vyjádřené „summa ius, summa iniuria„.