Hříchy proti bohopoctě

23.10.2011 21:01

Pod tímto pojmem jsou shrnuty všechny  úkony a postoje, které se příčí autentické úctě vůči Bohu.anebo od ní vzdalují. Dělí se na pověry a bezbožnost.

Do první kategorie spadají skutky, které jsou typické pro postoj člověka, který  sice zaujímá jistý vztah k Bohu nebo k transcendentní bytosti, jeho vztah je však poznamenán nevhodnými způsoby jednání . Mezi tyto nevhodné způsoby jednání patří především pověry v užším slova smyslu /vana observantia/, modloslužba,  magie, věštění /divinatio/, spiritismus apod.

Bezbožnost /irreligiositas/ spočívá v totální absenci úcty vůči Bohu. Projevuje  se úplným zanedbáváním všech úkonů zbožnosti, dále hříchy svatokrádeže a simonie.