Integrita života

23.10.2011 20:26

je ohrožena nebo napadena následujícími činy:

a/ mutilatio -zmrzačením - odnětím nebo zničením celého údu nebo orgánu, znemožněním životní funkce.

b/ vulneratio - zraněním, poraněním s dlouhodobými následky

c/ verberatio - zbitím, udeřením s úmyslem způsobit fyzickou bolest

d/ detentio - zadržením, zabráněním fyzické svobody.

Mutilatio je dovolené, je-li nutné pro uchování života a zdraví, je-li třeba obětovat část svého těla, aby byl zachráněn celý člověk /pars pro toto/. Není dovoleno se zmrzačit, aby člověk unikl vojenské službě, aby dosáhl almužen, sociální podpory. Fyzické tresty /mrskání, mrzačení/ je nutno zavrhnout, protože se příčí lidské důstojnosti a integritě života. Věznění provinilců je legitimní záležitostí veřejné moci, nikoliv však soukromých osob.

Sterilizace a kastrace jsou zásahy do pohlavní sféry člověka. Kastrace spočívá v úplném odnětí pohlavních žláz, sterilizace ponechává tyto orgány, ale znemožňuje plodnost. Patří sem vasectomia u muže a tubectomia u ženy.

Rozlišuje se přímá a nepřímá sterilizace. Přímá se děje s úmyslem znemožnit plození, nepřímá je vedlejším účinkem jiného léčebného postupu. Přímá sterilizace je vždy nedovolená, je to mutilatio zvláštního druhu, je v rozporu s přirozeným zákonem. Veřejná autorita nemá právo nařizovat sterilizaci, a to ani jako prostředek prevence proti narození postižených potomků.

Nepřímá sterilizace či kastrace jsou přípustné, jsou-li příslušné orgány napadeny chorobou a jejich odstranění je nutné z léčebných důvodů. Kastrace je také eticky přípustná jako léčebný prostředek u nebezpečných sexuálních deviantů, pokud ovšem postižený svobodně souhlasí.

Nejčastější způsob sterilizace je podávání hormonálních přípravků. Jejich účinky jsou trojího druhu:  potlačují ovulaci, zabraňují proniknutí spermie do vajíčka, znemožňují uhnízdění /nidaci/ již oplodněného vajíčka v děloze. Uskutečnění této třetí možnosti je třeba pokládat za potrat v raném stadiu. U většiny hormonálních přípravků se počítá, že při selhání prvních dvou možností nastoupí tato funkce, tj. dojde k uskutečnění potratu.  Nelze proto u těchto přípravků vyloučit potrat  jako eventuální možnost. Proto je třeba tyto přípravky zvlášť zavrhnout nejen jako sterilizační prostředky, ale i jako možný potrat.

Hormonální tableta lze použít /za předpokladu, že je vyloučen jejich abortivní účinek/ v případech léčení funkční sterility, k regulaci měsíčního cyklu, k oddálení menstruace z vážného  důvodu.