Katolický ráz svátostného života

23.10.2011 20:43

Bohopocta patří ke křesťanskému životu. Křesťan oslavuje Boha skrze krista /Řím 16,27/.

Kultický ráz křesťanského života se uskutečňuje prostřednictvím svátostí, které činí člověka schopným bohopocty /křest, biřmování, kněžství/, v nich člověk nejvyšším způsobem oslavuje Boha /eucharistie/, slavením svátostí se celý život křesťana zaměřuje k oslavě Boží.

Eucharistie je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života„ /LG 11/, „eucharistické shromáždění je středem křesťanského společenství„ /PO 5/, „ostatní svátosti a také všechny církevní služby a apoštolská díla souvisí s posvátnou eucharistií a jsou k ní zaměřeny„ /PO 5/.

Křesťan, který se správným postojem přijímá svátosti, osvědčuje pokoru a oslavuje Boha, vyznává, že se sám nemůže spasit a posvětit. Slavením svátostí se uskutečňuje jednota mezi učedníky.