Nezbytnost modlitby

23.10.2011 20:46

Pro všechny, kteří již dosáhli užívání rozumu, je modlitba nezbytným prostředkem ke spáse. Modlitba je základním projevem našeho vztahu k Bohu. Kde není modlitby, tam se tento vztah nenachází, tam lze sotva nalézt minimum vyžadované víry. /Žid 11,1/. Modlitba je nezbytnou nutnosti přikázání /Mat 26,41; Luk 18,1;21,36; Kol 4,2; Ef 6,17 - 18; 1Sol 5,17/.

„Úkony víry, naděje a lásky, které přikazuje první přikázání se uskutečňují v modlitbě. Povznesení ducha k Bohu je výrazem našeho klanění se Bohu : modlitba chval, díků, přímluvy a prosby. Modlitba je nezbytnou podmínkou, abychom dokázali zachovávat Boží přikázání. „Je třeba stále se modlit a neochabovat /Luk 18,1/„ /KKC 2098/.