Okolnost restituce

23.10.2011 20:17

Restituci je třeba poskytnout poškozenému a jeho dědicům. Jestliže měl poškozený zesnulý věřitele, je třeba poskytnout náhradu jim. Kdo ukradl nebo poškodil pojištěnou věc, je povinen poskytnout náhradu pojišťovně. Possesor bonae fidei nemusí nic nahrazovat, jestliže nenalezne při přiměřené snaze majitele. Kdo poškodil společnost, poskytne náhradu jejímu kompetentnímu zástupci. Kdo poškodil stát, poskytne státu náhradu zničením státních dluhopisů, známek, kolků nebo veřejně prospěšnou neplacenou prací. Je-li nebezpečí, že majitel, kterému věc bude vrácena, ji zneužije k nesprávnému účelu, kdo poškodil společnost, která má vysloveně nemorální záměr, má náhradu vykonat v sociální oblasti. Kdo poškodil neznámé osoby , má náhradu poskytnout chudým. Při vykonání restituce není nikdo povinen sám sebe prozradit, má proto vykonat náhradu tajně nebo prostřednictvím třetí osoby. 

Náhradu je třeba poskytnout co nejdříve. Není dovoleno náhradu bez závažné příčiny odkládat. Pokud viník nemůže náhradu poskytnout celou, je povinen žít skromně a vyplácet je po částech. Odkládání se stává těžkým hříchem, jestliže je věřiteli působena další škoda. Náhradu může dlužník odkládat jen tehdy,  jestliže by mu vyplácením náhrady vznikla škoda, která by nebyla přiměřená užitku věřitele - jestliže by se dlužník uvrhl do bídy, vyplácením náhrady bohatému věřiteli.

Důvody osvobozující od restituce jsou:

a/ dočasné - nevědomost, neschopnost, přílišná vlastní škoda

b/ trvale osvobozující - odpuštění ze strany poškozeného věřitele, za předpokladu že toto odpuštění bylo zcela svobodné, nevynucené

kompenzace - věřitel dluží dlužníkovi, náhrada byla poskytnuta věřitelům věřitele

konkurs - úkon, při  kterém dlužník odevzdá svůj majetek svým věřitelům, aby se rozdělili.

Konkursem dlužník ztratil svůj majetek a proto jej již nemůže spravovat. Zatajovat v konkursním řízení majetek, rozprodat jej nebo jej převést na jiné členy rodiny je závažným proviněním proti spravedlnosti. Kdo takový majetek přijímá, je povinen vrátit jej věřitelům. Podle přirozeného práva si však dlužník může ponechat to co je nezbytné pro život jeho rodiny. Zaviněný konkurs se rovná nespravedlivému poškození. Po nezaviněném konkursu nezaniká povinnost restituce, je povinen nadále restituovat, až získá další majetek. Jestliže byl poškozen církevní majetek, nebo byly poškozeny neznámé osoby, může od povinnosti restituce osvobodit papež.