Pojištění /assecuratio/

23.10.2011 11:35

Pojištění je smlouva ve které se jedna strana zavazuje, že za určité roční poplatky nahradí vzniklé škody na pojištěných hodnotách. Někdy se vztahuje i na budoucí nejisté události, na nejistý zisk - pojišťovna nahradí ušlý zisk v případě živelné pohromy apod. u životního pojištění se pojišťovna zavazuje příbuzným pojištěného v případě jeho smrti vyplatit smluvenou částku.

Aby pojistná smlouva byla spravedlivá, vyžaduje se splnění těchto podmínek:

  • aby pojistné bylo přiměřené velikosti rizika a zisk pojišťovny nebyl neúměrný,
  • aby pojištěná věc byla přesně označena, stejně tak aby nebylo   zatajeno reálné riziko, které by mohlo být s věcí spojeno,
  • aby pojišťovna měla z čeho vyplatit vzniklé škody.

Pojištěný musí zachovat podmínky smlouvy. Při uzavírání smlouvy nesmí zatajovat žádnou okolnost, která by zvyšovala pravděpodobnost vzniku škody. Jestliže pojištěnec takovou okolnost zatajil, zvláště pokud se jedná o okolnost takového rázu, že by při ní pojišťovna na smlouvu vůbec nepřistoupila, nesmí v takové, případě vyžadovat zaplacení náhrady /jestliže např. při uzavírání životní pojistky byla zatajena vážná choroba/. Kdo takovou okolnost zatajil neúmyslně, bona fide, má právo na část náhrady. Jestliže by zatajená okolnost způsobila zvýšení pojistné částky, je pojištěnec povinen doplatit tuto částku pojistného, v případě vzniklé pojistné škody může žádat jen přiměřeně sníženou náhradu. Pojišťovna, která zjistí oklamání, má právo rozvázat pojistnou smlouvu a žádat navrácení vyplacené náhrady. Není povinna vracet zaplacené pojistné. Pojištěnec je povinen odvracet všechny škody od svého pojištěného majetku. Jestliže škodu sám úmyslně způsobil, nesmí žádat vyplacení náhrady, v opačném případě je zavázán k restituci. Jestliže škodu nezpůsobil úmyslně, má právo náhradu přijmout, pokud se ovšem v tomto případě pojišťovna obrátí na soud, je povinen podrobit se výroku soudu.