Pokoušení Boha

23.10.2011 21:11

- tentatio Dei spočívá ve snaze slovem nebo činem zkoušet, zda Bůh existuje nebo zda má určitou dokonalost. Jinými slovy je to pokus experimentovat s Bohem. dělí se na formální a interpretativní pokoušení Boha. Formální spočívá ve snaze ověřit si experimentálně zda Bůh má určitou dokonalost /spravedlnost, všemohoucnost apod./. je závažným hříchem ex toto genere suo. Interpretativní pokoušení nespočívá v ověřování, ale ve snaze vymáhat od Boha určité mimořádné účinky, aby se Bůh projevil. Je hříchem proti úctě a proti důvěře, je projevem nevyzrálé zvědavosti, snahy disponovat Bohem. do této oblasti spadají středověké ordálie, proviňuje se jí člověk, který žádá radu mimořádným způsobem, kdo nepoužívá řádných prostředků a žádá při tom pomoc mimořádným způsobem atp. Je zpravidla hříchem lehkým – je zapříčiněn nevědomostí a nezralostí.

„Vyzývavý postoj, který se projevuje v takovém pokoušení, zraňuje úctu a důvěru, jakou máme mít ke svému Stvořiteli a Pánu. Skrývá se v něm vždy pochybování o Boží lásce, prozřetelnosti a moci. /KKC 2119/.