Právo na vlastnictví

23.10.2011 11:25

Subjektivní vlastnictví spočívá ve mravní schopnosti fyzické nebo právní osoby výlučně disponovat určitým hmotnými statky jako svými. Objektivní vlastnictví představuje ony statky, které člověk vlastní. Jsou to bud´ hmotné předměty, půda, pozemky, budovy, právní tituly, ochranná a autorská práva.

„Zásada kterou církev vyhlásila a které učí i dnes se radikálně rozchází s programem kolektivního řízení /neboli kolektivismem/, jak ho vyhlásili marxisté a jak byl v desetiletích, která následovala po vydání encykliky Lva XIII. uskutečněna v různých částech světa. Liší se také od programu kapitalismu praktikovaného v liberalismu a v politických zřízeních na něm postavených. V tomto druhém případě záleží rozdíl ve způsobu chápání práva na vlastnictví. Křesťanská tradice nikdy nehájila toto právo jako absolutní a neporušitelnou zásadu. Naopak, vždycky je chápala v nejširší souvislosti společného práva všech na užívání bohatství celého stvoření: právo na soukromé vlastnictví je podřízeno právu na společné užívání, všeobecnému určení statků„. /LE 14/.

Právo na soukromé vlastnictví odvozuje sv. Tomáš Akvinský z lidské přirozenosti. Člověk se o věci vlastní stará s větší péčí, než o věci společné, pokoj ve společnosti vyžaduje, aby byly stanoveny přesné hranice mezi  mé a tvé.

„Je až příliš jasné, jaké by odstraněním soukromého vlastnictví vznikly ve všech vrstvách společnosti změny a zmatky a jaké by z toho vyplynulo tvrdé a odporné otroctví občanů. Otevřely by se dokořán brány k vzájemné nevraživosti, řevnivosti a nesvárům. Podnikavosti a přičinlivosti  jednotlivců by se tím odňaly účinné podněty a tak by nutně vyschly samy zdroje bohatství. Domnělá vysněná rovnost by nebyla ničím jiným než stejnou bídou a stejně nedůstojným postavením všech bez rozdílu /RN 12/. Zkušenost z komunistické minulosti pravdivost této předpovědi názorně potvrzují.

Osobní vlastnictví je potvrzením důstojnosti osoby: poskytuje člověku osobní nezávislost a svobodu, schopnost rozhodovat o svém vlastním životě. „Vlastnictví a jiné formy soukromé držby vnějších statků přispívají k projevení osobnosti člověka a poskytují mu kromě toho příležitost plnit svůj úkol ve společnosti a v hospodářském životě. Je proto velmi důležité podporovat nabývání určité držby vnějších statků jak jednotlivci, tak sdruženími. Soukromé vlastnictví nebo určitá držba vnějších statků poskytují každému nutný prostor pro jeho osobní a rodinnou nezávislost, a proto se musí považovat za jakési rozšíření lidské svobody. Jsou konečně i jednou z podmínek občanských svobod, protože podněcují k plnění úkolů a povinností„. /GS 71/.