Příslibná přísaha

23.10.2011 20:54

Příslibnou přísahou se člověk zavazuje, že něco vykoná, nebo opomene. Je zvláštním závazkem nábožnosti zavázán, aby splnil, co pod přísahou slíbil. Předmět přísahy musí být mravně dobrý, možný a nějakým způsobem významný v rámci lidských vztahů. Zavazovat se k banálním záležitostem pod přísahou by bylo braní jména Božího nadarmo.

Závaznost přísahy vyplývá z významu látky přísahy: splnění přísahy v nepatrné látce zavazuje pod lehkým hříchem, u závažné látky vždy pod hříchem těžkým.

Příslibná přísaha sleduje povahu a podmínky jednání, k němuž se připojuje /kán. 1201, §1/ - accessorium sequitur principale – přídavek se řídí povahou hlavní věci. Např. přísaha dodržet smlouvu nezavazuje tehdy, jestliže pomine právní platnost smlouvy, přísaha něco vykonat přestává zavazovat, jestliže se věc stane škodlivou /kán. 1201, § 2/, přísaha zachovat tajemství zaniká se zánikem  tajemství apod.

Závazek, který vyplývá z přísahy zaniká, jestliže osoba v jejíž prospěch byla složena závazek promine, jestliže dojde k podstatné změně předmětu přísahy, stane-li se předmět přísahy následkem změny okolností špatným nebo zcela lhostejným anebo překáží vyššímu dobru, jestliže zaniká účel nebo podmínka, poníž byla  přísaha učiněna. /kán. 1202, § 1,2,3/

Od závazku přísahy může dispensovat místní ordinář a farář všechny své podřízené a všechny, kteří přebývají na jeho území, představení řeholních společností nebo společností apoštolského života, jsou-li duchovenské a papežské, a to členy, novice a osoby, které ve dne v noci přebývají v domě společnosti, dále ti, jimž byla tato pravomoc Apoštolským stolcem nebo místním ordinářem svěřená./kán. 1196, 1203/.

K dovolenosti dispense se vyžaduje přiměřený a rozumný důvod. Dispens udělená řádnou autoritou bez přiměřeného důvodu, by byla sice platná, ale zatížená mravním nedostatkem, dispens udělená tím, komu je tato pravomoc svěřená delegací by v tomto případě byla neplatná. Pokud dispens od přísahy směřuje k nevýhodě jiných, kteří odmítají prominout závazek, může od přísahy dispensovat pouze Apoštolský stolec /kán. 1203/.