Půjčka /mutuum/

23.10.2011 11:31

je contractus gratuitus, kterým někdo druhému poskytuje určité množství spotřebních věcí k osobní bezplatné spotřebě, za podmínky, že druhý mu ve stanovenou dobu vrátí stejné množství,  stejného druhu a kvality. Není-li schopen vše vrátit ve stanovenou dobu, je povinen zaplatit její cenu. Jestliže předmětem smlouvy jsou peníze, je povinen je vrátit se stanoveným úrokem.