Různé jevy na pomezí pověry

23.10.2011 21:07

Kartářství-  je primitivní formou věštění.

Chiromantie  - má velmi starou tradici. Člověk je jednotou duše a těla a tato jednota se odráží i v tělesných detailech – ve tváři, stavbě těla i liniích čar na dlani. Není proto pověrou  pokoušet se  z těchto linií usuzovat jakými přirozenými dispozicemi je jedinec vybaven. Toto platí i o grafologii. Pověrou však bezpochyby je z linií na dlani nebo z písma předpovídat budoucí události, které vyplývají ze svobodných rozhodnutí lidí. Dispozice, kterými je člověk  případně vybaven nic nevypovídají o tom, jak s nimi člověk svobodně naloží.

Radioaesthesie / aistisia radios – cítění záření/ je snaha pomocí tzv. siderického kyvadélka nebo proutku vnímat tzv. magnetismus či záření, které vydávají organismy, kovy, voda apod. sv. Alfons z Liguori tyto prostředky striktně odmítá: tyto předměty nemohou být prý pohybovány přirozenými silami. Tento názor je dnes opuštěn. Existuje více vysvětlení pro tyto jevy: sensitivní člověk podvědomě vnímá záření a podvědomými pohyby přenáší své vnímání na předmět ve své ruce, kde se viditelně projeví. Užívání těchto předmětů je nutno hodnotit jako pověru tehdy, jestliže za jejich pomocí chce člověk předpovídat budoucí nahodilé události /futura contingentia/, které jsou závislé na svobodném rozhodnutí člověka, nebo pokud se snaží vypovídat o duchovních kvalitách člověka.

Sv. officium v Litterae encycl.  ad    episcopos De abusu magnetismi  ze 4.8. 1856 praví, že užití přirozeného magnetismu, za předpokladu, že je vyloučeno vzývání démonů a užití k nedovolenému cíli, není mravně závadné /non est moraliter vetitus /. Užívání fyzických prostředků vzhledem k nadpřirozenému cíli je heretické. Varuje se před zneužitím magnetismu ze strany žen, které vyvolávají nebožtíky, předstírají somnambulismus apod. /DS 2823 – 2825/

Dekretem Sv. officia z 26. 3. 1942 je klerikům zakázáno užívat radioaesthesie tj. kyvadélka a věšteckého proutku ke zkoumání skutečností a budoucích událostí /ad personarum circumstantias et eventus divinandos/ AAS 34/  Tento zákaz se týká duchovních osob, nikoliv laiků,  každý zákaz je nutno vykládat striktně.

Hypnotismus   - je stav vyvolaný sugescí. Jedná se o přirozený jev, který však může být i zneužit. Obecně se popírám že by bylo možné sugescí ve stavu hypnózy působit na duchovní nebo mravní stránku hypnotizovaného. Uvést někoho do stavu hypnózy je mravně přípustné  pouze se svobodným souhlasem hypnotizovaného, v opačném případě by se jednalo o provinění proti lidské důstojnosti a svobodě. Hypnotizovaný má právo vědět jakému působení bude ve stavu hypnózy vystaven, má se odpovědně a kriticky rozhodnout komu a za jakých okolností se v této záležitosti svěří. Odpovědné užití hypnózy v medicíně nebo psychoterapii je morálně bez výhrad /srv. Reskript Sv. officia z 26. 7.  1899, ASS 32/.

Astrologie – je prastarou ideologií, podle které je osud člověka předurčen postavením hvězd při jeho narození, je na tomto postavení kausálně závislý, podle jiného výkladu je pouze zrcadlením hvězdné konstelace. Základem této ideologie je ptolemajovský světový názor, podle kterého se hvězdy točí kolem Země a kolem člověka. Tato ideologie, která proniká i do nových směrů /New Age – věk Vodnáře!!/, je v rozporu s křesťanským pohledem na člověka, který je svobodným tvorem, jehož život se odvíjí podle plánu Boží Prozřetelnosti. Ve svých praktických důsledcích vede člověka ke slepé víře v horoskopy, k postoji resignace. Astronomie vyvrací astrologické pojetí sedmi planet v systému zvěrokruhu   jako pověru. Dvanáct obrazů zvěrokruhu nepředstavuje žádné samostatné jednotky a centra působení, astrologické výpočty již při   časovém   posunu nesouhlasí.

Sv. Tomáš Akvinský, rozhodný odpůrce astrologie vysvětluje určitou úspěšnost astrologických předpovědí možným působením ďábla; připouští nepřímý vliv hvězd na zdraví a dispozice člověka, pokud člověk neužívá své svobody, může se v jeho životě projevovat vliv hvězdných těles. /II  II, q. 95, a. 5, ad 2/

Primitivní astrologické předpovědi by věřící člověk měl odmítnout jako znevážení Boží moudrosti a prozřetelnosti a důstojnosti lidské osoby.