Satanismus

23.10.2011 21:09

Je třeba rozlišovat satanismus a ďábelskou posedlost. U  ďábelské posedlosti se jedná jev, kdy se démon zmocňuje fyzických schopností člověka, ovládá jeho tělo. Posedlostí mohou být postiženy i zcela nevinné osoby. Satanismus ve svých různých podobách spočívá ve vyhledávání kontaktů ze satanem nebo v kultu Satana.

Dějinný přehled. Ve středověku byla rozšířena tzv. stregonerie, která spočívala ve snaze za pomocí magie a zlých duchů získat moc nad lidmi. Tato středověká magie měla dvojí tvář: venkovskou, která spočívala v orgiastických seancích, pořádaných ve volné přírodě /Hexensabbat/, a městskou, která spočívala v konání tzv. „černých mší„ – rouhavých a zpřevrácených parodií katolické liturgie.

K rozšíření satanismu došlo na dvoře krále Ludvíka XIV. Hlavními protagonisty byla dvorní dáma Le Voisin a kněz Guibourg. Při černých mších byly obětovány fíky, coby plod Satanův, pohlavní sekrety  apod. Oba protagonisté byly uvězněni.

V období 18. a 19. století vznikl také proud tzv. antisatanismu – v určitých klerikálních kruzích se projevuje hysterické zanícení, které všude spatřuje spiknutí Satanových zasvěcenců. V rámci boje proti satanismu dochází k výstřelkům, při kterých antisatanisté sami upadají do magických a pověrečných praktik. Smutným obskurantismem prosluli Jean Baptiste Fiard /1763 – 1818/ a Charles Bubiquier /1764 – 1842/. Zvlášť vynikl E. Vintras /1807 – 1875/, zakladatel schismatické antisatanské sekty a duševně chorý kněz J.A. Boullan /1824 . 1893/  s teorií obecného satanského spiknutí a tzv.„farfadets„ – všude přítomných ďábelských bytostí. Boullan vytvořil teorii, že hřích lze zničit tím, že jej člověk spáchá „v čistotě srdce„!! Spisovatel Joris Karl Huysmans /1848 – 1907/ udržoval styky jak s Boullanem, Vintrasem tak i ideology magie Stanislauem de Guaita, Peladonem, Papusem. Jeho spis Lá-bas je manifestem dekadence. Popisuje v něm příběh spisovatele Durbala, kanovníka Docre-ho /ze nímž se prý skrývá skutečná historická postava/, popisuje konání černých mší, satanských rituálů apod.  Po svém obrácení ke katolicismu popisuje svou konversi v díle Le`haut. R. 1891 v Paříži vydává Stanislaus de Guaita spis Chrám Satanův.  

Léo Taxil /1854 – 1907/, který vydával časopis L´ Anticlérical r. 1835 předstíral koncersi ke katolicismu a vydal spis Memoires d´ une ex Palladiste, v kterém Diana Vaughan, údajná dcera ďáblice popisuje praktiky údajných „palladistů„ – zednářů, kteří prý uctívají palladium ďábla . Toto dílo nalezlo značnou a nadšenou odezvu v katolických kruzích. Taxil zesměšnil 19. dubna 1897 lehkověrnost a naivitu katolíků na tiskové konferenci, kde měl představit obecenstvu zmíněnou Dianu Vaughan. Vypověděl, že jeho konverse i kniha byly pouze žertem, - „žert je smyslem mého života„.

Edward Alexander Crowley /1875 – 1947/ je zakladatelem dnešního satanismu. Satan je podle něj symbolem živočišné síly, vitality. Dionýsovské pojetí člověka vyjadřuje hesly: „každý muž a každá žena jsou hvězdou„; „čiň, co chceš, je nejvyšším zákonem„. Satan je v jeho pojetí symbolem slunce v makrokosmu a symbolem falu v mikrokosmu. Crowley  si nárokoval, že učí „novému náboženství„, že sám je „velkým zvířetem 666„, „inkarnací satana„. Jeho ideologie však spočíval v radikálním ateizmu, tvrdil, že není jiného boha,  kromě člověka, člověk má právo konat, co chce, jíst, pít, hrát a umřít kdy chce a jak chce, má právo usmrtit každého, kdo mu toto právo upírá. Na druhé straně vydal „rituál„ magických kultů, kterými si člověk má podrobit síly vesmíru a které mu mají pomoci, aby si uvědomil své vlastní božství. Pro okultně feministické hnutí „Wicca„ sestavil také kult „velké bohyně„.

r. 1966 založil Charles Manson v USA podle myšlenek A. Crowley´e tzv. Final Church. O sobě tvrdil, že je Kristem  a Satanem v jedné osobě. v Kalifornii byla oficiálně uznána tzv. Church of Satan Chandora La Vey´e.

V současné době je satanismus rozštěpen v celou řadu skupin a hnutí. Lidové formy tzv. „protestsatanismu„ se artikulují především nihilismem a odporem vůči společnosti. Satanská témata se ozývají ve skladbách různých hudebních skupin /Rolling Stones – Sympathy for the Devil; Hells Bells, The Number of The Beast, King Diamond, Venom, Mercyful Fate, Törr. V okruhu protestsatanismu dochází k obětem zvířat, ničení hřbitovů, kostelů apod. gnostický satanismus je intelektuální formou satanismu, je vzpourou proti Bohu, každý se pokládá za střed vesmíru, vůle k absolutní autonomii končí ve fixaci na sexualitu.

Zhodnocení.  Satanismus představuje destruktivní směs nenávisti, nihilismu, gnosticismu, touhy po bezuzdném využívání sexuality. Ve svých vandalských a destruktivních projevech představuje závažné ohrožení dnešní společnosti. Na druhé straně cílený boj proti satanismu vyúsťuje do přemrštěných hysterických forem, do stihomamu. Je proto třeba v satanismu spatřovat především psychologický problém, který vyžaduje přiměřenou terapii a kterému se předchází náboženskou osvětou a výchovou.