Seznam použitých zkratek

21.10.2011 21:52

AA                   Dekret II. vat.koncilu Apostolicam actuositatem

AAS                 Acta  Apostolicae Sedis

ASS                 Acta Sanctae Sedis

CA                   Encyklika Jana PavlaII Centesimus annus

DS..................... H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg im Br. 1976

DV..................... Instrukce Kongregace pro nauku víry Donum vitae

EV..................... Encyklika Jana PavlaII. Evangelium vitae

FC..................... Apoštolská adhortace sv. Otce Jana Pavla II. Familiaris consortio.

FES................... Papežská rada pro rodinu, Rodina, manželství a „fakticky existující soužití„

GS.................... Konstituce II. vat.koncilu II. vat.koncilu Gaudium et spes

HV..................... Encyklika papeže Pavla VI. Humanae vitae

KKC.................. Katechismus katolické církve

LE....................... Encyklika Jana PavlaII Laborem exercens

LG..................... Konstituce II. vat.koncilu II. vat.koncilu Lumen gentium

OA.................... Apoštolský list Pavla VI. Octogesima adveniens

OT..................... Dekret II. vatikánského koncilu o výchově ke kněžství Optatam totius.

PDV.................. postsynodální list Jana Pavla II. Pastores dabo vobis

P.in ter............... Encyklika Jana XXIII. Pacem in terris

PG.................... Patrologia greca

PO.................... Dekret II. vat.koncilu II. vat.koncilu Presbyterorum ordinis

PP..................... Encyklika Pavla VI. Populorum progressio

QA.................... Encyklika Pia X. Quadragesimo anno

RN..................... Encyklika Lva XIII. Rerum novarum

S th................... Sancti Thomae Aquinatis Summa theologica.

UR..................... Dekret II. vat.koncilu II. vat.koncilu Unitatis redintegratio

VS..................... Encyklika Jana PavlaII. O základech morálního učení církve Veritatis Splendor.