Speciální hříchy

23.10.2011 11:39

Furtum - krádež - iniusta occulta ablatio rei alienae lucri causa, domino rationabiliter invito - tajné a nespravedlivé odcizení cizí věci pro osobní zisk vlastníkovi, který odůvodněně nesouhlasí.

Rozbor definice:

a/ nespravedlivé odcizení - uchvácení, odnětí, nesplácení dluhů, podvod, nevrácení nalezené věci

b/pro osobní zisk - s úmyslem ponechat si věc k vlastnímu obohacení

c/ vlastníkovi, který odůvodněně nesouhlasí - proti rozumné vůli vlastníka. Vlastník je povinen se věci zřici z těchto důvodů:

a/ bližní potřebuje pomoc, tj. ocitá se v krajní nouzi

b/ jedná se o předmět, kterého ´vlastník zneužívá ke škodě své nebo druhých /drogy, zbraně/

 

Krádež se dělí na:

a/ furtum simpliciter - jednoduchá krádež - odehrává se potají

b/ rapina - loupež - děje se přítomnému vlastníkovi - věc je násilně odňata, je spojena s potupou a ponížením vlastníka. Je o to závažnějším proviněním.

Krádež je těžkým hříchem ex genere suo - připouští umenšenost látky. Je v Písmě sv. uváděna mezi hříchy, které vylučují z království Božího /1 Kor 6,10/.

Závažná látka se dělí na relativně závažnou a absolutně závažnou. Relativně závažná látka působí okradené osobě závažnou škodu. Její výše se tradičně odhaduje na výši jednodenní spotřeby osoby a její rodiny. U chudých bude nižší, u bohatých vyšší. Absolutně závažná látka je dána sociální škodlivostí krádeže. Její výše se určuje týdenní spotřebou rodiny středního stavu. Tato látka se stává látkou těžkého hříchu u krádeže páchané na bohatých, institucích nebo státu.

Tyto směrnice mají orientační ráz. Nelze je proto brát jako absolutní normy, s kasuistickou vypočítavostí. Závažnost hříchu je na prvním místě dána škodou , která je bližnímu způsobena a také zármutkem, bolestí, která je s ní spojena. Může se stát, že i drobná krádež, která představuje materiálně nepatrnou hodnotu, je projevem velké bezcitnosti vůči bližnímu /krádež rodinného předmětu, předmětu, který má citový význam/.

Drobné krádeže srůstají v závažnou látku:

a/ úmyslem - zloděj má již od počátku úmysl nakrást si větší obnos

b/ opakováním - zloděj si menšími krádežemi nashromáždil větší majetek, nakradené jmění nevrací, dopouští se pak těžkého hříchu.