Spolupráce s poškozením

23.10.2011 20:15

je bud´ přímá /mandans - kdo přikazuje, consulens - kdo radí, consentiens - kdo souhlasí, palpans - kdo podněcuje, laudans - kdo chválí, auxilians - kdo pomáhá, participans - kdo se účastní, receptans - kdo přijímá/, nebo nepřímá , negativní - opomenutím povinnosti /non obstans - kdo nebrání, non manifestans - kdo nevyjevuje, mutus - kdo mlčí/. 

Všichni spolupracovníci jsou k restituci zavázání, podle míry účinnosti jejich spolupráce.

Mandans  - ten kdo přikazuje, mandatarius - kdo příkaz plní, jedná jeho jménem. Příkaz může být výslovný nebo nevyslovený. Výslovný příkaz je dán rozkazem, pohrůžkou, prosbou, příslibem. Nevyslovený příkaz  je dán znamením, projevem přání, libostí, nelibostí, příslibem, že čin nebude potrestán.

Celou náhradou /in solidum / je povinen mandans. Není povinen nahradit to, co bylo spácháno nad rámec jeho příkazu, jestliže příkaz před vykonáním účinně odvolal, jestliže jeho příkaz nebyl příčinou poškození.

Consulens /kdo dává radu/, radí, a druhý způsobil škodu svým vlastním  jménem. Je druhotnou příčinou poškození. Rada je bud´ obyčejná, běžná /consilium  nudum / nebo podepřená motivy / consilium vestitum/ , nebo také nauková /consilium doctrinale/ - týká se dovolenosti jednání.

Škodlivou radu je třeba účinně odvolat i s motivy, které ji podepíraly. Kdo škodlivou radu dal, je povinen nahradit podle míry její účinnosti a vlivu. In solidum je povinen nahradit poškozenému i vykonavateli rady ten, kdo je veřejným poradcem - advokát, notář, duchovní. 

Consentiens - souhlasící je ten, kdo vnějším projeveným souhlasem měl vliv na škodlivou činnost. Kdo v parlamentu navrhl škodlivý zákon, kdo při hlasování tomuto zákonu poskytl potřebný hlas pro jeho odsouhlasení, je povinen k náhradě in solidum, při tajném hlasování jsou náhradou povinni všichni, kdo pro tento zákon hlasovali. Neproviňuje se však ten, kdo hlasuje pro zákon méně špatný proto, aby neprošel horší návrh, není-li možné prosadit dobrý zákon.

Receptans - poskytuje druhému ochranu, přijímá uschovanou věc. kdo přijímá do ochrany zloděje, aby jej uchránil před potrestáním, nehřeší, kdo však přijímá ukradenou věc, aby nemohla být vrácena majiteli, proviňuje se.

Participans - účastník, se účastní formálně nebo materiálně. Formální účastník je povinen náhradou, materiální je od náhrady omluven, pokud jeho činnost nebyla bezprostředně ke škodě zaměřena. Kdo měl podíl na kořisti, je povinen vrátit svůj podíl.

Mutus -kdo mlčí- nenapomene, nepřivolá pomoc.

Non obstans - nebrání, je povinen škodě zabránit /strážník/ a neučiní tak.

Non manifestans - kdo po skutku škůdce nevyjeví.

Každý člověk je z lásky povinen zabránit škodě svého bližního. Někteří jsou k tomu ze spravedlnosti povinni z titulu svého úřadu /policisté, strážní apod./. jestliže tuto povinnost zaviněně opomenuli jsou povinni náhradou, podle míry svého zavinění.

Některé případy: poslanci, kteří nepřítomností při hlasování umožnili odhlasování špatného zákona, celníci, daňoví úředníci, kteří neplnili své povinnosti, kdo nezabrání škodlivému jednání svých neplnoletých dětí, kdo provozuje vadný stroj, budovu, zařízení , kdo nezabrání škodě, kterou způsobí jeho zvíře. Kdo positivně brání tomu, kdo chce restituovat je sám povinen náhradou, kdo kajícníkovi ve svátosti smíření poradí, aby nerestituoval - consilium doctrinale !! - je povinen ze spravedlnosti nahradit, kdo kajícníka neupozornil na povinnost restituce, je povinen nahradit z lásky.