Účinky modlitby

23.10.2011 20:46

Modlitba se vyznačuje trojí účinností - záslužnou, smírnou a výprosnou. Zbožnou modlitbou člověk získává zásluhy pro věčný život, koná smír za své hříchy a dochází  vyslyšení svých proseb. Vyslyšení modlitby je jisté /Mat 8,7 - 8;Luk 11,9, 13; Jan 14, 13 - 14;16,24; 1Jan 5,14/, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a/ modlitba je skutečně zbožná - je motivována vírou a nadějí, doprovázena pokorou a odevzdaností

b/ týká se skutečností potřebných ke spáse  /Mat 7,11; Luk 11,13/

c/ člověk se modlí za sebe. Pokud se modlí za jinou osobu, jistota vyslyšení je podmíněná tím, zda dotyčná osoba neklade svou vůlí překážky vyslyšení

d/ modlitba je vytrvalá.