Úrok /fenus/

23.10.2011 11:32

je příjem získaný tím ,že někdo půjčí druhému k užívání peníze a dostává z půjčené částky určité procento. Úrok představuje vlastně ocenění ekonomické služby, kterou někdo druhému poskytuje.

Úrok byl v minulosti předmětem bouřlivých diskusí mezi teology. Středověké odmítání úroku  vycházelo především  z textů SZ /Ex 22,25; Deut 23,20; Ez 18,8.13/ a novozákonního textu Luk 6,34. Sv. Tomáš Akvinský tvrdil, že peníze jsou věc určená ke spotřebě, nemohou být proto věcí nájmu. Rozlišuje totiž mezi spotřebou /consumptio/ a užíváním /usus/. Co je předmětem užívání, může být za peníze pronajato, nikoliv však co je předmětem spotřeby.

Tyto principy měly určité oprávnění ve středověku, kdy lichva byla rozšířeným zlem, které silně škodilo chudšímu obyvatelstvu. V dnešních ekonomických poměrech však nelze peníze pokládat za pouhý objekt spotřeby, slouží především k užívání. Peníze si na úrok půjčují především podnikatelé, zapůjčení kapitálu zajišťuje pracovní příležitosti, úrok je vyjádřením určité plodnosti financí. Kapitál spolu s prací vytvářejí nové produkty, kapitál má formou úroku právo na odměnu vzhledem ke svému podílu na konečné ceně výrobku.

Etiku úroku lze shrnout do následujících principů:

1/ Láska zavazuje bezúročně pomáhat všude tam, kde se jedná o skutečnou nouzi bližních. Bylo by závažným mravním proviněním  využívat nouze bližních k vymáhání vysokých úroků. Zřeknutí se úroku je vzdání se zisku ve prospěch chudých.

2/ Obecně  lze za propůjčené peníze žádat spravedlivý úrok. Spravedlivý úrok je v souladu s ekonomickým životem společnosti, aby zůstal zachován systém cen a mezd. Úrok by měl být dostatečný, aby věřitelé byli motivováni poskytovat půjčky, nemá být tak vysoký, že by uvaloval na dlužníky neúnosná břemena. Úrok má podporovat rozumnou spořivost občanů.

3/ Nespravedlivý úrok spočívá v nerespektování zákonem stanovených pravidel pro různé druhy úroku. Dále je nespravedlivý takový úrok, který se vymyká sazbám běžným ve společnosti. Zvlášť odsouzeníhodné je využívání nouze bližní ke stanovení vysokých úroků. Takový úrok je lichvou a je těžkým hříchem ex genere suo grave.