Úschova /depositum/

23.10.2011 11:31

je smlouva, kterou jedna strana dává druhé do úschovy movitou věc, která má být ve stanovenou dobu vrácena. Uschovatel je povinen se věc starat odpovídající starostlivostí, má nárok na vyrovnání za námahu a výlohy. Nesmí věc použít ke svému vlastnímu užitku. Pokud použije uložených financí, je povinen zaplatit úrok. Zjistí-li, že uschovává  ukradenou věc, je povinen ji odevzdat původnímu majiteli. Jedná-li se o věc, která slouží nemorálnímu účelu, nemá být vrácena, ale má s ní být naloženo podle zákonů nebo rozumu /věc odevzdána policii, zničena apod./

Sequestrum je uložení sporné věci u třetí osoby, která ji uchovává do ukončení sporu.