Vlastnictví v Písmu svatém

23.10.2011 11:22

Starý zákon hlásá, že člověk je pouze uživatelem země, Pánem je Bůh sám. Půda nesmí být proto prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země patří Hospodinu, všichni obyvatelé jsou u Něj pouze hosté a přistěhovalci. /Lev 25,23/. Starozákonní člověk uznává svrchované panství Stvořitele tím, že mu zasvěcuje své prvorozené, prvotiny apod. /Ex 13,2; Lev 23,9 - 14; 27, 26 - 33/

Soukromé  vlastnictví, které náleží rodu nebo rodině je chráněno i před nezřízenou žádostivostí /Ex 20,17/, je zdůrazňována povinnost restituce /Ex 21, 33 - 22,14/. V zásadě jsou pozemské statky určeny všem členům společenství izraelského lidu. Tato zásada se v životě uplatňuje nejen almužnictvím, ale především spravedlivými pravidly, které se týkají půjček /Deut 15,7 - 11/, byl zakázán lichvářský úrok /Ex 22,24; Deut 23,20/. Bylo zakázáno bezezbytkové sklízení plodin /Deut 24, 19 - 22/. Zavedení sabatického  roku mělo především sociální charakter, v jubilejním roce měli být propuštěny všichni otroci a propadlý majetek měl být vrácen původním majitelům.

Když v období monarchie, v období feudálního vykořisťování chudých proroci káravě pozdvihují svůj hlas proti různým zlořádům /Am 5,12; Is 5,8/, dochází ke střetu uvnitř společnosti.

SZ oceňuje též lidskou práci /Gen 2,15/. Spatřuje v ní dokonání díla Stvořitele. V mudroslovné literatuře je práce jednak chválena a lenost kárána /Přís 10,4; 28,19; Sir 10,27/, na druhé straně je ve fyzické práci spatřována také překážka pro rozvoj ducha /Sir 38, 24 - 34/.

Bohatství je ve SZ chápáno jako projev Boží přízně /Gen 13,2; 26,12; Ž 37; 112; 144/, může se však také stát nebezpečím pro člověka /Mich 2,1/. I v dalších spisech je patrna tato ambivalence: bohatství je štěstím pro člověka, chudoba neštěstím /Přís 10,15/; na druhé straně chudý zakouší zvláštní přízeň Boží /Přís 17,5/

Nový zákon rozvíjí dál starozákonní poselství. Hmotná dobra jsou hodnoty, o které je třeba se i modlit /Mat 6,32; 6,11;/. Podobně i apoštol Pavel pozitivně oceňuje hmotná dobra /1Tim 4,4/, je vůči nim nezávislý /Filip 4,12/, hodnotí nutnost práce /2 Sol 3,10 - 12; 1 Sol 4,11/.

NZ neodmítá majetek jako takový, ale závislost na něm, takzv. službu mamonu /Mat 6,24/, je třeba nejdříve usilovat o království Boží /Mat 6,32/, vlastnictví ztěžuje vstup do království /Mk 10,23/, starosti o majetek mohou udusit semeno slova /Mat 13,22; Mk 4,19; Lk 8,14/. Dobrovolná chudoba činí člověka vnímavým pro věci Božího království /Mat 5,3; Kol 3,5; 1 Kor 6,10; Ef 5,3 - 5/. Lakota je zásadní překážkou /Lk 9,25; 12,20/.

Kristus sám žil chudě /Lk 9,58/ žádá chudobu i od svých následovníků /Mat 10,9/. Není jasné zda tuto chudobu /Mat 19, 16 - 22; Mk 10, 17 - 22; Lk 18,18 - 23;Lk 14,33/ žádá jen od učedníků, nebo od všech křesťanů. Apoštolové nikoho neodsuzují za jeho majetek, ale za nesociální jednání /1 Kor 11,20 - 22; Jak 5, 1 - 6/. II. vat. koncil žádá od všech věřících aby se dali vést duchem  chudoby, neprohlašuje však neslučitelnost pozemského vlastnictví s duchem evangelia /GS 72,37/.

Evangelijní opce za chudé je především záležitostí vnitřního smýšlení /Mat 20,24; Jak 2,5/, věnování almužen /Lk 12,33; Mat 25, 31 - 46; 1kor 16, 1 - 4; 2Kor 8,1 - 15;1Jan 3,17/.