Všeobecné normy

23.10.2011 21:19

Týkající se lidské tělesnosti. Tělesné požitky a slasti jsou spojeny s uskutečňováním vitálních funkcí, které jsou nutné pro zachování jednotlivce a rodu. Člověk jedná proto správně když se těší ze slastí, které jsou spojeny s úkonem, který je sám v sobě dobrý. Proviňuje se však, kdo vyhledává slast jen pro ni samu, za okolností, které jsou v rozporu s rozumným zaměřením přirozenosti. Tato provinění mají různé stupně  závažnosti, o těžké hříchy se může jednat tehdy, jestliže jsou v přímém rozporu s účelem vitálního úkonu, který mají doprovázet – jestliže si někdo např. přijímáním pokrmu vysloveně poškozuje zdraví, kdo odděluje plodivou rozkoš od plození a lásky atd.

Je třeba se při hodnocení v této záležitosti vyvarovat jak laxismu, mravní permisivity, tak i manicheismu. Manicheismus tělesnost odmítá, vše, co je s tělesností spojeno, pokládá za špatné. Proti skrytému manicheismu je třeba postavit křesťanský názor, že jednotlivý tělesný úkon není  hříšný proto, že je příjemný nebo rozkošný, ale je hříšný tehdy, jestliže se protiví řádu rozumové přirozenosti.

V lidské společnosti mají fyzická potěšení i společenský ráz, a to jim dává jejich zvláštní hodnotu. Pohlavní úkon je výrazem osobní manželské lásky, jídlo je projevem pohostinnosti, přátelství, prostředkem komunikace.

Umírněnosti se protiví smilstvo /luxuria/, nestřídmost /gula/, obžerství /ebrietas/, per excessum necitelnost /insensibilitas/, která spočívá v soustavném odmítání tužeb, vášní a požitků. I tento extrémně stoický postoj je v rozporu s lidskou přirozeností.

Je však vhodné si některá potěšení odříci, pokud ovšem není ohroženo zdraví a toto odřeknutí sleduje vyšší cíl. Pohlavní zdrženlivostí určitých osob není ohrožena existence lidstva, proto je nejen možné, ale i vhodné, aby se někteří jedinci z vyšších motivů zřekli pohlavního života. Člověk, který se zasvěcuje Bohu ustavičnou čistotou, neobětuje jen svou tělesnost, ale i možnost manželské lásky. Toto zasvěcení je  podle evangelia zasvěcením se Bohu a úplné službě Božímu království.