Zbožná oddanost

23.10.2011 20:42

Devotio je bytostným úkonem nábožnosti. Definuje se: voluntas prompte tradendi se ad ea quae pertinent ad Dei famulatum - stálý úkon vůle dávat Bohu vše co patří ke službě Boží /S th IIa IIae, q. 82, a. 2/. Etymologicky výraz „devotio„ je odvozen od slovesa „devovere„ tj. zaslíbit, zasvětit; devoti jsou ti, kteří se nějakým způsobem Bohu zcela zasvětí. Je to nejhlubší a nejabsolutnější kult tvora vůči Stvořiteli. Má ráz dobrovolného sebedarování. Příčinou devotio je Boží milost.