Archiv článků

Vánoční doba - Půlnoční 2010

23.10.2011 23:18
Drazí přátelé, ve větším počtu než obvykle jste dnes zaplnili tento chrám a já vás zde všechny s radostí vítám. Vždyť radost je ten charakteristický rys této noci a těchto svátků. Radost nás všechny spojuje v jedno společenství, i když se v běžném životě hlásíme k různým názorům. Nekažme si...

Velikonoční pondělí

23.10.2011 23:18
Slavíme největší svátky církevního roku velikonoce. Pro každého křesťana je to takový top event – vrcholový zážitek. Vrcholový zážitek to byl jistě pro Kristovy učedníky – změnil celý jejich život. Posuďte sami – když se nějaký člověk radikálně změní, co si řekneme – něco se s ním muselo...

Velikonoční pondělí

23.10.2011 23:17
V lidském životě se vyskytují situace, o kterých se snad právem říká, že jsou takovým vzkříšením. Někdo se po těžké nemoci uzdraví, a když po prvé vyjde ven do přírody, tu řekne, že se cítí jako vzkříšený, jakoby z hrobu vstal. Jiný ve svém životě prožil těžkou porážku, dostal se na životní dno....

Slavnost Křtu Páně (cyklus A)

23.10.2011 23:16
Ve 2. čtení jsme slyšeli promluvu apoštola Petra, kterou pronesl při křtu prvních pohanů. V městě Joppe měl apoštol vidění, v kterém mu Pán přikázal, aby i pohany přijal křtem do církve. Po tomto vidění vstoupili do jeho domu poslové od setníka Kornélia z Césareje, který toužil po Kristu. Apoštol...

Slavnost Matky Boží Panny Maria

23.10.2011 23:16
Začínáme nový rok ve jménu Panny Marie, jejíž mateřství dnes slavíme. Panna Maria – Matka Boží, Matka církve, matka naše. Kdo je matka? Jeden ze spolupracovníků sv Otce Benedikta praví v jedné úvaze: „matka i uprostřed hluku velkého mezinárodního nádraží neomylně pozná hlas svého dítěte....

Slavnost Křtu Páně

23.10.2011 23:15
Dnešním svátkem končí doba vánoční, doba svátků, které jako krásný věnec obklopují Slavnost narození Páně. Proč? Protože křest Páně v Jordánu byl důležitým mezníkem v životě našeho Pána. Jeho křtem skončil jeho skrytý život v Nazaretu, kdy žil lidmi nepoznán jako Mesiáš, všichni kromě Panny Marie...

Slavnost Krista Krále

23.10.2011 23:15
Ty jsi židovský král? Ptá se nevěřícně a posměšně Pilát. A slyší klidnou odpověď, která jej zaráží. „Ano, já jsem král. Moje království není z tohoto světa. Přišel jsem na svět proto, abych vydal svědectví pravdě“. Kristovo království nemá nic společného s politikou, se světskými zájmy. Kristovo...

Adventní 4.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:14
1. čtení nám vypráví příběh o starozákonním králi Achazovi, proti kterému r. 735 př. K. vytáhli do boje hned dva králové, totiž  efraimský král Pekach a aramejský král Rezin. Bůh ujišťuje Achaze prostřednictvím proroka Izaiáše svou pomocí. Vzkazuje mu, ať se nebojí, neboť Rezin a Pekach jsou...

Adventní 4.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:13
IV. neděle adventní je tradičně v liturgii církve slavena jako neděle mariánská. Vždyť celá doba adventní je dobou mariánskou – tři postavy jsou pro adventní dobu charakteristické, s kterými se v nejčastěji v textech setkáváme. Je to Panna Maria, Jan Křtitel a prorok...

Mezidobí 03.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:12
Položíme-li křesťanovi otázku, která kniha je pro něj nejdůležitější, čekáme právem odpověď: evangelium. Víme, že evangelium obsahuje pro nás to nejpodstatnější: život a učení našeho Spasitele Ježíše Krista. Někdo může namítnout, proč hovoříme o evangeliu, když máme přece čtyři evangelia, podle...
Záznamy: 61 - 70 ze 391
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>