Archiv článků

Pondělí velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:30
Pondělí velikonoční, cyklus B V dnešním evangeliu máme před očima světlý i tmavý obraz – vidíme ženy, které se Ježíši klaní a vyznávají jej jako vzkříšeného Pána, a na druhé straně vidíme velekněze a starší, kteří Ježíše nepřijímají a vojáky, kteří se nechají podplatit, aby vydali falešné...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B

19.04.2012 18:28
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /B/. Vítám vás o Svátku všech svátků – o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Co dělá člověk před velkými svátky? Vy ženy jistě pohotově odpovíte: uklízí se, gruntuje. Každý chce ten příbytek mít čistý. Při tom úklidu se také najde spousta věcí zbytečných, zastaralých,...

5. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:27
5. neděle postní, cyklus B Hospodin praví v prvním čtení ústy proroka Jeremiáše: „vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem, a oni budou mým lidem“. Hospodin hovoří o Zákonu v lidském srdci – ten zákon, který máme v srdci nazýváme svědomím. O...

3. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:26
3. neděle postní /B/ V dnešním 1. čtení jsme slyšeli vyhlášení Desatera Božích přikázání, nebo – li tzv. Dekalogu. Výraz Dekalog vlastně znamená Deset slov, a těchto „deset slov“ zjevil Bůh svému lidu na hoře Sinaj. Ostatní přikázání Starého zákona – různé předpisy týkající se bohoslužeb a...

2. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:25
2. neděle postní /B/ V evangeliu jsme slyšeli vyprávění o proměnění Páně na Hoře. Podivuhodné není jen to, že se Pán proměnil před zraky apoštolů, naši pozornost by měla upoutat přede vším slova nebeského Otce: „to je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“  Nebeský Otec sám vydává...

6. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:24
6. neděle v mezidobí /B/ Ať jíte nebo pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ – praví apoštol Pavel na začátku dnešního čtení z 1. listu Korinťanům. Apoštol řeší problém pojídání pokrmů z pohanských obětí. Stávalo se, že někdo z pohanů pozval...

1. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:24
neděle postní /B/ Ve sdělovacích prostředcích se čas od času dovídáme o přírodních katastrofách, především o povodních. Jarní tání naplňuje obyvatele postižených oblastí každoročně obavami z možné záplavy. Prototypem přírodní katastrofy je biblická potopa, kterou seslal Bůh na lidstvo...

5. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:22
5. neděle v mezidobí /B/ V modlitbě Věřím první věta zní: „věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného“. Ve 4. eucharistické modlitbě říká kněz slova: „ Děkujeme Ti, Bože, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti...

4. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:21
4. neděle v mezidobí /B/ Připomínáme si významné jubileum 100 let od obnovení hrotovické farnosti, je snad i vhodné, abychom si s vděčností připomněli osobnosti, které stojí u zrodu farnosti. Říká se, že dějiny jsou učitelkou života, a proto není na škodu učinit si exkursi do dějin....

3. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:19
3. neděle v mezidobí /B/ V evangeliu jsme slyšeli, jak Pán povolal své první apoštoly: Ondřeje a jeho bratra Šimona Petra, syny Zebedeovy, Jakuba a Jana. Povolal je od jejich sítí a řekl jim: „pojďte  za mnou a udělám z vás rybáře lidí“. Rybáři lovili tehdy do sítí – do sítí...
Záznamy: 11 - 20 ze 379
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>