Archiv článků

31. neděle v mezidobí /cyklus A/

03.11.2011 12:42
31. neděle v mezidobí /A/ V určitém slova smyslu jsme duchovními potomky křesťanů v Soluni, křesťanů, kterým je adresován list apoštola Pavla, z něhož jsme dnes četli. Vždyť právě ze Soluně k nám přišli naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. Jistě mezi působením apoštola Pavla a...

Slavnost Sv. Václava

23.10.2011 23:29
Slavíme slavnost Sv Václava, hlavního patrona českého národy. Kdo byl tento světec, kterého od nepaměti uctívá  český národ? Sv Václav se narodil r. 908 ve Stochově nedaleko Lán, jako syn českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho dědečkem byl kníže Bořivoj, který spolu se...

Slavnost Svatého Štěpána

23.10.2011 23:28
Slavíme svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, prvního křesťana, který prolil svou krev pro Krista. Církev nám hned o vánocích staví před oči mučedníka, aby nás upozornila, že Vtělení Krista není jen záležitostí nějakého sentimentu, ale že jde především o naši spásu, o něco velmi důležitého, a že...

Slavnost Těla a Krve Páně

23.10.2011 23:28
Slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Dříve se tento svátek nazýval svátkem Božího Těla. Novější název totiž Těla a Krve Páně vhodněji naznačuje, oč tu jde – totiž o oběť. Proč bychom jinak hovořili o Těle a Krvi Páně? Tím, že hovoříme odděleně o Těle a Krvi, připomínáme si oběť, kterou Pán vykonal...

Slavnost Svaté rodiny (cyklus A)

23.10.2011 23:27
Slavíme Svátek Sv Rodiny. Tento svátek se slaví každoročně v neděli ve vánočním oktávu. Vždyť vánoce jsou svátky rodinného života. A o vánocích si především připomínáme, že Spasitel se narodil v rodině, že žil v rodině, že posvětil rodinný život.  O dnešním svátku prosíme za...

Slavnost Svaté rodiny

23.10.2011 23:27
„Milovaní. Hleďte, jak velikou lásku nám otec prokázal, jsme Boží děti: a to je jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil.“ Tato slova apoštola Jana se týkají především křesťanské rodiny, která má být základní buňkou křesťanského...

Slavnost Sv. Vavřince

23.10.2011 23:25
Život sv Vavřince znáte.  O jeho  oblíbenosti u Božího lidu svědčí četné kostely a kaple, které jsou mu zasvěceny, četné sochy, které se nacházejí rozesety v krajině, a které znázorňují sv Vavřince tím tradičním způsobem jako jáhna, oblečeného v dalmatice a s nástrojem svého umučení – s...

Slavnost Sv. Václava

23.10.2011 23:24
Slavíme Slavnost Sv Václava, patrona českého národa. Kdo byl sv Václav? Václav – toto jméno ji odvozeno od staroslovanského jména Věnceslav, což znamená „více slavný“ se narodil kolem roku 907 ve Stochově jako syn knížete Vratislava a matky Drahomíry, která pocházela z rodu polabských Slovanů,...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (cyklus A)

23.10.2011 23:23
O velikonoční vigilii jsme slyšeli slova chvalozpěvu Exultet „ zajásejte již zástupy andělů v nebi“. Jsou to snad ta nejásavější slova, která kdy během církevního roku v liturgii zaznívají. A právem. Vždyť slavíme Slavnost všech slavností, svátek všech svátků, o němž platí: „Toto je den, který...

Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje (cyklus A)

23.10.2011 23:23
„jazykem rodným Boží chválu pěli“ – tak zpíváme v naší písni. Dnes si sotva uvědomujeme jaké obrovské vzepětí a jaký kulturní rozmach se za těmito slovy skrývá. Abychom si to aspoň trochu uvědomili, musíme se ponořit do tehdejší doby. Evropa byla rozdělena na dva kulturní a politické celky – na...
Záznamy: 31 - 40 ze 379
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>