Archiv článků

4.neděle velikonoční, cyklus B

02.05.2012 20:30
4. neděle velikonoční, cyklus B Leonidas, otec církevního spisovatele Origena, se často skláněl nad kolébkou svého syna a líbával ho na prsou. Když se ho ptali, co to znamená, odpovídal: „klaním se Bohu, přítomnému v srdci tohoto křesťana“. Origenes sám později napsal: „vím, že má duše je...

3. neděle velikonoční, cyklus B

24.04.2012 18:02
3. neděle velikonoční, cyklus B V 1. čtení jsme slyšeli kázání apoštola Petra jeruzalémským židům. Toto kázání nás udivuje svou otevřeností a nebojácností. Apoštol svým posluchačům čte pěkně levity: vy jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, Původce života jste dali zabít. V tomto...

2. neděle velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:31
2. neděle velikonoční, cyklus B V 1. čtení jsme slyšeli, že apoštolové „vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše“ a v evangeliu jsme slyšeli o původu tohoto svědectví – totiž o zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše apoštolům. První skutečností, s kterou...

Pondělí velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:30
Pondělí velikonoční, cyklus B V dnešním evangeliu máme před očima světlý i tmavý obraz – vidíme ženy, které se Ježíši klaní a vyznávají jej jako vzkříšeného Pána, a na druhé straně vidíme velekněze a starší, kteří Ježíše nepřijímají a vojáky, kteří se nechají podplatit, aby vydali falešné...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B

19.04.2012 18:28
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /B/. Vítám vás o Svátku všech svátků – o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Co dělá člověk před velkými svátky? Vy ženy jistě pohotově odpovíte: uklízí se, gruntuje. Každý chce ten příbytek mít čistý. Při tom úklidu se také najde spousta věcí zbytečných, zastaralých,...

5. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:27
5. neděle postní, cyklus B Hospodin praví v prvním čtení ústy proroka Jeremiáše: „vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem, a oni budou mým lidem“. Hospodin hovoří o Zákonu v lidském srdci – ten zákon, který máme v srdci nazýváme svědomím. O...

3. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:26
3. neděle postní /B/ V dnešním 1. čtení jsme slyšeli vyhlášení Desatera Božích přikázání, nebo – li tzv. Dekalogu. Výraz Dekalog vlastně znamená Deset slov, a těchto „deset slov“ zjevil Bůh svému lidu na hoře Sinaj. Ostatní přikázání Starého zákona – různé předpisy týkající se bohoslužeb a...

2. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:25
2. neděle postní /B/ V evangeliu jsme slyšeli vyprávění o proměnění Páně na Hoře. Podivuhodné není jen to, že se Pán proměnil před zraky apoštolů, naši pozornost by měla upoutat přede vším slova nebeského Otce: „to je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“  Nebeský Otec sám vydává...

6. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:24
6. neděle v mezidobí /B/ Ať jíte nebo pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ – praví apoštol Pavel na začátku dnešního čtení z 1. listu Korinťanům. Apoštol řeší problém pojídání pokrmů z pohanských obětí. Stávalo se, že někdo z pohanů pozval...

1. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:24
neděle postní /B/ Ve sdělovacích prostředcích se čas od času dovídáme o přírodních katastrofách, především o povodních. Jarní tání naplňuje obyvatele postižených oblastí každoročně obavami z možné záplavy. Prototypem přírodní katastrofy je biblická potopa, kterou seslal Bůh na lidstvo...
Záznamy: 21 - 30 ze 392
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>