Nedělní promluvy

29. neděle v mezidobí

16.10.2011 00:00
29. neděle v mezidobí Před 14 dny jsme hovořili o 4 základních ctnostech: o rozumnosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnosti. Víme, že tyto postoje jsou tak potřebné, aby se náš život zdařil, abychom jej svou pošetilostí nepromarnili. Ale také víme, že tyto ctnosti jsou vzácnými květinami,...

30.neděle v mezidobí

23.10.2011 00:00
30. neděle v mezidobí /A/ Děkovná mše sv za blahořečení papeže Jana Pavla II. Shromáždili jsme se, abychom poděkovali za velký dar života papeže Jana Pavla II., který byl letos 1. května papežem Benediktem XVI. prohlášen za  blahoslaveného, jehož liturgická památka připadá podle...

31. neděle v mezidobí /cyklus A/

03.11.2011 12:42
31. neděle v mezidobí /A/ V určitém slova smyslu jsme duchovními potomky křesťanů v Soluni, křesťanů, kterým je adresován list apoštola Pavla, z něhož jsme dnes četli. Vždyť právě ze Soluně k nám přišli naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. Jistě mezi působením apoštola Pavla a...

32. neděle v mezidobí, cyklus A

15.11.2011 21:21
32. neděle v mezidobí /A/ Slavili jsme Slavnost Všech svatých. Co měli všichni svatí  společného. Byli to na jedné straně lidé velmi různorodí: muži, ženy, děti, kněží, biskupové, řeholníci, ale také matky, vdovy, otcové, lidé chudí i knížata, králové a císařové, lidé vzdělaní i...

33. neděle v mezidobí, cyklus A

26.11.2011 16:46
33. neděle v mezidobí /A/ Prožíváme listopadové dny, které jsou typické svou zvláštní melancholickou atmosférou. Navštěvujeme naše hřbitovy, kde se v duchu setkáváme se všemi, kteří nás předešli na věčnost. Vracejí se nám vzpomínky na léta, která jsme s nimi prožili. Ozývají se...

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

26.11.2011 16:48
Slavnost Ježíše Krista Krále /A/ Bylo to krátce po nacistické okupaci Vídně. Katoličtí studenti, kteří vyšli z chrámu sv Štěpána demonstrovali. Neprovolávali však žádná politická hesla. Jen jedno jediné: „ať žije Kristus Král“. Tím vyjádřili: „nad námi není žádný Vůdce, naším jediným...

1. neděle adventní, cyklus B

29.11.2011 10:24
neděle adventní /B/ Začínáme nový církevní rok, vstupujeme do doby adventní. Ve vstupní modlitbě jsme slyšeli slova: „ Pane, veď naši vůli tak, ať jdeme vstříc Kristu spravedlivými skutky“. Advent má být pro nás dobou probuzení, a také dobou kdy hledíme vstříc Kristu, který přijde, aby nás...

2. neděle adventní, cyklus B

23.02.2012 18:39
2. neděle adventní. Když jsme v dnešním 2. čtení z listu apoštola Petra slyšeli, že na konci světa se nebesa stráví v ohni a živly se v žáru rozplynou, možná se nás zmocnila i hrůza. Snad nás napadla i myšlenka, že by to mohla být atomová katastrofa. Dnešní možnosti skutečně...

4. neděle adventní, cyklus B

23.02.2012 18:41
4. neděle adventní. Slyšeli jsme evangelium, které je jistě nejčtenějším evangelním úryvkem během církevního roku: slyšíme jej o většině mariánských svátků a jeho slova jsme vyslechli i dnes o čtvrté neděli adventní, která je mariánskou nedělí na samém prahu vánoc. A nejen to – obsah tohoto...

Půlnoční - vánoce 2011

23.02.2012 18:45
Vánoce – půlnoční 2011 Na konci 6. století přišli do Anglie misionáři. Hlásali před králem Edwinem evangelium.  Král jim pozorně naslouchal. Potom svolal své poradce, aby mu poradili, jaké stanovisko zaujmout k novému poselství. Jeden z nich povstal a prohlásil: „králi, za...

Hod Boží vánoční 2011

23.02.2012 18:48
Hod Boží vánoční – ve dne Říká se, že Vánoce jsou nejmilejší svátky v roce. Ale jsou to opravdu tak milé svátky?  Nejsou to svátky, jimž předchází shon, horečná činnost a nakonec  vyčerpanost? A potom, až se konečně rozsvítí ty svíce na vánočním stromku, rozbalí se dárky a octnou...

Jubileum farnosti

23.02.2012 18:53
4. neděle v mezidobí /B/ Připomínáme si významné jubileum 100 let od obnovení hrotovické farnosti, je snad i vhodné, abychom si s vděčností připomněli osobnosti, které stojí u zrodu farnosti. Říká se, že dějiny jsou učitelkou života, a proto není na škodu učinit si exkursi do dějin....

2. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:06
                                                 &nbs

3. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:19
3. neděle v mezidobí /B/ V evangeliu jsme slyšeli, jak Pán povolal své první apoštoly: Ondřeje a jeho bratra Šimona Petra, syny Zebedeovy, Jakuba a Jana. Povolal je od jejich sítí a řekl jim: „pojďte  za mnou a udělám z vás rybáře lidí“. Rybáři lovili tehdy do sítí – do sítí...

4. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:21
4. neděle v mezidobí /B/ Připomínáme si významné jubileum 100 let od obnovení hrotovické farnosti, je snad i vhodné, abychom si s vděčností připomněli osobnosti, které stojí u zrodu farnosti. Říká se, že dějiny jsou učitelkou života, a proto není na škodu učinit si exkursi do dějin....

5. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:22
5. neděle v mezidobí /B/ V modlitbě Věřím první věta zní: „věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného“. Ve 4. eucharistické modlitbě říká kněz slova: „ Děkujeme Ti, Bože, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti...

6. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:24
6. neděle v mezidobí /B/ Ať jíte nebo pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ – praví apoštol Pavel na začátku dnešního čtení z 1. listu Korinťanům. Apoštol řeší problém pojídání pokrmů z pohanských obětí. Stávalo se, že někdo z pohanů pozval...

1. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:24
neděle postní /B/ Ve sdělovacích prostředcích se čas od času dovídáme o přírodních katastrofách, především o povodních. Jarní tání naplňuje obyvatele postižených oblastí každoročně obavami z možné záplavy. Prototypem přírodní katastrofy je biblická potopa, kterou seslal Bůh na lidstvo...

2. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:25
2. neděle postní /B/ V evangeliu jsme slyšeli vyprávění o proměnění Páně na Hoře. Podivuhodné není jen to, že se Pán proměnil před zraky apoštolů, naši pozornost by měla upoutat přede vším slova nebeského Otce: „to je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“  Nebeský Otec sám vydává...

3. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:26
3. neděle postní /B/ V dnešním 1. čtení jsme slyšeli vyhlášení Desatera Božích přikázání, nebo – li tzv. Dekalogu. Výraz Dekalog vlastně znamená Deset slov, a těchto „deset slov“ zjevil Bůh svému lidu na hoře Sinaj. Ostatní přikázání Starého zákona – různé předpisy týkající se bohoslužeb a...

5. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:27
5. neděle postní, cyklus B Hospodin praví v prvním čtení ústy proroka Jeremiáše: „vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem, a oni budou mým lidem“. Hospodin hovoří o Zákonu v lidském srdci – ten zákon, který máme v srdci nazýváme svědomím. O...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B

19.04.2012 18:28
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /B/. Vítám vás o Svátku všech svátků – o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Co dělá člověk před velkými svátky? Vy ženy jistě pohotově odpovíte: uklízí se, gruntuje. Každý chce ten příbytek mít čistý. Při tom úklidu se také najde spousta věcí zbytečných, zastaralých,...

Pondělí velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:30
Pondělí velikonoční, cyklus B V dnešním evangeliu máme před očima světlý i tmavý obraz – vidíme ženy, které se Ježíši klaní a vyznávají jej jako vzkříšeného Pána, a na druhé straně vidíme velekněze a starší, kteří Ježíše nepřijímají a vojáky, kteří se nechají podplatit, aby vydali falešné...

2. neděle velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:31
2. neděle velikonoční, cyklus B V 1. čtení jsme slyšeli, že apoštolové „vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše“ a v evangeliu jsme slyšeli o původu tohoto svědectví – totiž o zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše apoštolům. První skutečností, s kterou...

3. neděle velikonoční, cyklus B

24.04.2012 18:02
3. neděle velikonoční, cyklus B V 1. čtení jsme slyšeli kázání apoštola Petra jeruzalémským židům. Toto kázání nás udivuje svou otevřeností a nebojácností. Apoštol svým posluchačům čte pěkně levity: vy jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, Původce života jste dali zabít. V tomto...

4.neděle velikonoční, cyklus B

02.05.2012 20:30
4. neděle velikonoční, cyklus B Leonidas, otec církevního spisovatele Origena, se často skláněl nad kolébkou svého syna a líbával ho na prsou. Když se ho ptali, co to znamená, odpovídal: „klaním se Bohu, přítomnému v srdci tohoto křesťana“. Origenes sám později napsal: „vím, že má duše je...