Archiv - promluvy

Mezidobí 15.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:11
Každý člověk je tak trochu filosofem, který si klade otázky s princem Hamletem ve stejnojmenné Shakespearově divadelní hře – to be or not to be, that is the question – být či nebýt, to je ta...

Mezidobí 16.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:12
Když se rozhlédneme po naší krajině, vidíme všude rozesety památky náboženského charakteru: jsou to vznosné chrámy, ale i prosté venkovské kostelíky, naše cesty lemují kaple, kapličky, Boží muka a...

Mezidobí 17.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:13
Jistě znáte tu pohádku, že někdo chytne zlatou rybku a ta mu splní tři přání. Tato pohádka se vypráví v různých variantách. Starozákonní příběh o králi Šalomounovi nám vypráví, že Bůh mu ve...

Mezidobí 17.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:12
V evangeliu jsme slyšeli prosbu učedníků, adresovanou Pánu: „Pane, nauč nás modlit se“. Viděli Pána modlit se celou noc. Jeho příklad modlitby je jistě motivoval. Probudil v nich touhu: touhu také...

Mezidobí 18.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:13
„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy“ tuto otázku klade apoštol v dnešním čtení. Nic nás nemůže odloučit od Kristovy lásky, praví, ani soužení, ani útisk, hlad nebo bída, ani smrt nás...

Mezidobí 18.neděle(cyklus C)

23.10.2011 22:15
Marnost nad marnost, všechno je marnost, praví starozákonní Kazatel v dnešním 1. čtení. Myšlenka marnosti zaznívá nejenom v bibli, ale i v literárních dílech moderních spisovatelů....

Mezidobí 19. neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:15
Kostel v Hrotovicích je zasvěcen sv. Vavřincovi, jáhnu a mučedníku. Latinské jméno Vavřinec – Laurencius – znamená „vavřínem ozdobený“.   Tento světec patří mezi nejoblíbenější...

Mezidobí 21.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:24
V dnešním evangeliu jsme slyšeli velký příslib našeho Pána apoštolu Petrovi: „ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou“. I když Pán ustanovil...

Mezidobí 21.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:22
Setkáváme se s lidmi, kterým jde především o to, aby jejich dítě bylo pokřtěno, nebo aby přijalo 1. sv přijímání, avšak o jeho další náboženský život nemají žádný zájem. To jsou projevy...

Mezidobí 22.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:25
V prvním čtení jsme slyšeli proroka Jeremiáše, jak vytýká Hospodinu: „Svedl jsi mě, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě!“ Prorok, který vyčítá  Hospodinu! Nedivme...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>