Archiv - promluvy

Mezidobí 22.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:27
Životním úkolem každého křesťana je obdělat zahradu své duše. Zasadit v ní vzácné rostliny. Božské ctnosti. Víru, naději a lásku. To je naším úkolem. Ale je to v naší moci? Copak to není Bůh sám, a...

Mezidobí 23.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:27
V dnešním čtení nám apoštol Pavel podává stručné shrnutí všech mravních požadavků: „kdo druhého miluje, splnil zákon, všechna přikázání jsou shrnuta v jedné větě „miluj svého bližního...

Mezidobí 24.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:29
V 1. čtení jsme slyšeli o dramatickém rozhovoru proroka Mojžíše s Hospodinem. Bylo to po východu Izraelitů z Egypta. Zatímco Mojžíš dlel na hoře Sinaj v rozhovoru s Bohem, lid hanebně odpadl od...

Mezidobí 25.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:29
V dnešním 1. čtení z knihy proroka Amosa jsme slyšeli, jak Hospodin vytýká bohatým jejich vypočítavost v obchodování a jejich tvrdost vůči chudým. Slyšeli jsme, že i v těch dávných dobách...

Mezidobí 26.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:32
Dnešní evangelium je tak trochu vzdáleně podobné evangeliu, které jsme slyšeli minulou neděli. Minulou neděli – snad si vzpomínáte -  nám evangelium vyprávělo o dělnících, kteří pracovali na...

Mezidobí 26.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:31
V dnešním 2. čtení jsme slyšeli úryvek z 1. listu apoštola Pavla Timotejovi. Timotej byl žákem apoštola a biskupem. Listy Timotejovi a Titovi se nazývají „pastorální epištoly“. Pastorální čili...

Mezidobí 27.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:33
„Konečně, bratři mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje...

Mezidobí 27.neděle (cyklus B)

23.10.2011 22:34
Manželství Dnešní čtení se věnují tématu manželství. V 1. Čtení jsme slyšeli o stvoření člověka. Je to obrazné, metaforické líčení. Ale ten obraz je velmi krásný. Žena je stvořena ze žebra...

Mezidobí 27.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:33
V dnešním 2. čtení jsme slyšeli dojemná slova apoštola Pavla. Slova, která dojímají, protože jsou to snad jeho poslední psaná slova, jsou to jeho rady milovanému synovi a následovníkovi...

Mezidobí 28.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:35
Ve čteních jsme dnes slyšeli o hostině: prorok Izaiáš v 1. čtení hovoří o hostině, kterou Bůh připraví na své svaté hoře pro všechny národy. Je to obraz budoucího povolání všech lidí do Božího...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>