Archiv článků

Sociální funkce vlastnictví

23.10.2011 11:25
Vlastnictví nemá jen funkci individuální a rodinnou, ale i sociální. Tato skutečnost vyplývá z přirozenosti člověka: člověk je tvorem, který žije ve společnosti, svého plného rozvoje dosáhne jen v dělbě s druhými. Proto je třeba rozlišovat mezi právem osoby na vlastnictví a mezi užíváním majetku,...

Spoluúčast

23.10.2011 11:24
Sociální učení církve podporuje myšlenku spoluúčasti pracovníků v podniku: „ V hospodářských podnicích se sdružují osoby, to je lidé svobodní a svéprávní, stvoření k Božímu obrazu. Proto se má se zřetelem k úkolům jednotlivých účastníků - vlastníků, zaměstnavatelů, vedoucích i dělníků -...

Odbory

23.10.2011 11:24
Lev XIII. se v enc. Rerum novarum zasazoval o právo dělníků na vytváření odborů. Dnešní odbory již nejsou „bojovnými skupinami„, jako za ranného kapitalismu, myšlenka třídního boje je již překonaná. Poslání odborů charakterizuje papež Pavel VI. slovy: „Význam odborů je velký: jejich úkolem je...

Materiální dobra

23.10.2011 11:24
„Bůh určil zemi a všechno, co je na ní, k užívání všem lidem a národům, takže stvořených statků se má dostat všem spravedlivou měrou; to žádá spravedlnost provázená láskou .... kdo je v krajní nouzi, má právo si opatřit z bohatství druhých, co nezbytně potřebuje„ /GS 69/. „Hned na první stránce...

Práce

23.10.2011 11:23
Práce je vědomé angažování se lidské osoby s jejími fyzickými a duševními schopnostmi za účelem vytvoření hodnot, rozvíjení vlastní osobnosti, společnosti a uskutečnění Božích plánů ve světě. „Práce je pro člověka dobrem. Vyznačuje-li se práce tím, že je jak uvádí sv. Tomáš „bonum arduum„...

Spravedlivá mzda

23.10.2011 11:23
„Konečně má být práce odměňována tak, aby se jednotlivci a jeho rodině dala možnost vést slušný život po stránce hmotné, společenské, kulturní a duchovní, s přihlédnutím k úkolům a výkonnosti každého pracujícího i ke stavu podniku a k obecnému blahu „. /GS 67/. Požadavek takzv. rodinné mzdy je...

Vlastnictví

23.10.2011 11:22
Vlastnictví /dominium/ spočívá v právní a mravní moci člověka, kterou uplatňuje nad movitými, nemovitými nebo také duševními hodnotami. Nejvyšší panství nad všemi věcmi náleží Stvořiteli. Toto panství neboli vlastnictví je absolutní a nezávislé. Schopnost vlastnit je člověku propůjčena. Má...

Vlastnictví v Písmu svatém

23.10.2011 11:22
Starý zákon hlásá, že člověk je pouze uživatelem země, Pánem je Bůh sám. Půda nesmí být proto prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země patří Hospodinu, všichni obyvatelé jsou u Něj pouze hosté a přistěhovalci. /Lev 25,23/. Starozákonní člověk uznává svrchované panství Stvořitele tím, že...

Hospodářský růst

23.10.2011 11:22
spočívá v měřitelném růstu zemědělské a průmyslové produkce, zvýšení obchodní bilance, exportu, hrubého sociálního produktu. Je prostředkem pro růst obecného blaha. Koncil však také varuje: „Hlavním účelem výroby však není pouhé zvyšování počtu výrobků, zisk ani moc, ale služba člověku, celému...

Soud funkce spravedlnosti

23.10.2011 11:21
Každá společnost potřebuje spravedlivé soudnictví, nejen k řešení sporných záležitostí mezi občany, ale také k udržování a nápravě spravedlivého řádu potrestáním provinilců. Soud ve vlastním slovy smyslu je činnost, kterou vykonává soudce při výkonu své pravomoci. Každý soudce nezbytně...
Záznamy: 341 - 350 ze 388
<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37 >>