Archiv článků

Spravedlnost v majetkových záležitostech

23.10.2011 11:21
V dalším pojednání shrneme látku spravedlnosti do tří oblastí - do oblasti týkající se majetku, života, dobré pověsti, pravdivosti atd. Nejdříve se zabýváme majetkem, abychom  poté vystoupili k vyšším dobrům, kterými jsou život, zdraví, čest a dobré jméno,  spolehlivost vztahů...

Příprava obranné války

23.10.2011 11:20
Pokud trvá nebezpečí války jsou svobodné národy povinny připravovat se na obrannou válku. Proto mají povinnost připravovat nejen armádu, ale i technické prostředky, které jsou nutné k odrazení protivníka o jeho útočných záměrů. Zvlášť  účinným prostředkem je spojování demokratických států do...

Povinnosti vojína

23.10.2011 11:20
„Veřejná moc má právo a povinnost uložit občanům povinnosti nutné k národní obraně. Ti, kteří slouží vlasti ve vojsku, ať se považují za služebníky bezpečnosti a svobody národů. Když tento úkol správně plní, opravdu přispívají k obecnému blahu a k upevnění míru.„ KKC 2310/. „Veřejná moc se má...

Distributivní spravedlnost

23.10.2011 11:20
Společnost rozděluje mezi členy společnosti práva, povinnosti, veřejné úřady, odměny, vyznamenání, pocty a podpory. Těchto skutečností se týká podílná, distributivní spravedlnost. Pokrývá velmi citlivou oblast: v některých případech jsou dána přesná kriteria, pravidla a zákony, podle kterých má...

Válka

23.10.2011 11:19
„Opus iustitiae pax„ - dílem spravedlnosti je mír. S právem a spravedlností je nezbytně spojen i prvek nucení: právo, které nemůže být obhájeno, jehož respektování nemůže být i fyzicky vynuceno, je prakticky neúčinné. Toto platí nejen v rámci jedné společnosti, ale i ve vztazích mezi...

Válečná etika

23.10.2011 11:19
Ius in bello - válečné právo je způsob vedení války podle pravidel přirozeného práva a mezinárodních dohod. Ve válečném právu se jednotlivci dělí do dvou skupin : cives belligeri /občané aktivně zapojení do válečného procesu/ a cives pacifici (občané, kteří se války aktivně neúčastní/. Za cives...

Povinnosti vyplývající ze zákonné spravedlnosti

23.10.2011 11:18
Zákonná spravedlnost spočívá  v ochotné vůli dávat společnosti vše, co jí patří. Tuto ctnost uplatňují tvůrčím způsobem všichni členové společnosti, kterým záleží na obecném blahu. Ti kteří vykonávají ve společnosti veřejný úřad, spojený s odpovědností, se mají snažit, aby si tuto...

Daňová povinnost

23.10.2011 11:18
je závažnou součástí zákonné spravedlnosti. Vyplývá z přirozeného zákona - člověk je svou přirozeností společenským tvorem, je proto povinen přispívat ze svého k společným úkolům. Vyplývá i ze spravedlnosti směnné - občan bezplatně užívá určitých dober, které mu společnost poskytuje - např....

Křesťan a demokracie

23.10.2011 11:17
Demokracie je v dnešním světě člověku a jeho  důstojnosti přiměřenou státní formou. Spočívá ve vládě lidu, umožňuje účast všech občanů na veřejném životě. Děje se volbami do zastupitelských orgánů, předpokládá svobodu projevu a svobodu shromaždovat se do politických stran. Papež Jan Pavel...

Legitimní odpor vůči státní autoritě

23.10.2011 11:17
Je třeba rozlišovat mezi legitimní opozicí a vzpourou. Opozice je  legální za předpokladu že nezpochybňuje právní stát, že neusiluje o partikulární zájmy skupin na úkol obecného blaha, že nevyvíjí frakční nucení ve věcech svědomí. Odporování státní moci spočívá bud´ v pasivním nebo...
Záznamy: 351 - 360 ze 388
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>