Archiv článků

Spravedlnost jako mravní ctnost

23.10.2011 11:11
Spravedlnost jako mravní ctnost není totožná s láskou,  odlišuje se od ní. Pojem lásky spravedlnost zahrnuje, spravedlnost je minimum lásky v sociálních vztazích. Láska však spravedlnost převyšuje - vyžaduje ztotožnění se s druhým já bližního, spravedlnost se spokojuje s respektováním jeho...

Všeobecná lidská práva

23.10.2011 11:10
Jsou  práva,která náleží každému člověku na základě jeho lidství, bez ohledu na příslušnost národní, náboženskou, sociální nebo rasovou. Dělí se na práva obranná, ochranná a participační. První místo na stupnici naléhavosti zaujímají práva obranná. Nazývají se tak proto, protože chrání...

Ctnost spravedlnosti

23.10.2011 11:10
Definice spravedlnosti podle Ulpiána „ iustitia est constans et perpetua  voluntas ius suum unicuique tribuens„ - spravedlnost je stálá a trvalá vůle poskytovat každému jeho právo. Tuto definici rozšiřuje svatý Tomáš: „iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua...

Právo

23.10.2011 11:09
Výrazem právo /ius/ vyjadřujeme přináležitost hodnot a dober k lidské osobě nebo ke společenství osob. Osoby a společenství jsou subjekty objektivních práv, která si  mohou nárokovat. Objektivní právo je to, co osobě objektivně náleží, subjektivní právo spočívá ve schopnosti /mravní a právní...

Různé názory týkající se práva

23.10.2011 11:09
Materialismus odvozuje existenci práva z moci silnějšího. Positivismus tvrdí, že prvotně přirozeným právem bylo právo silnějšího. Aby však ve spořádané společnosti mohli přežít i slabší jedinci, došlo k přenesení tohoto práva na společnost. Právo se stává kolektivním a positivním...

Spravedlnost

23.10.2011 11:08
Spravedlnost je vedle lásky vůči bližnímu ctností, která pořádá sociální vztahy mezi lidmi. Hebrejský výraz  %8$7, který vyjadřuje spravedlnost pochází z kořeně 8$7, který vyjadřuje přímost, narozdíl od toho, co je křivolaké. Řecký výraz *46"4@F×<0 je odvozen od výrazu *46"íT:" -...

Části rozumnosti

23.10.2011 11:07
Každá ctnost má různé části. Tyto části se dělí na subjektivní, integrální a potenciální. Subjektivní jsou ty jimiž se rod /genus/ hlavní ctnosti dělí na různé druhy /species/. Integrální části patří ke ctnosti jako část k celku, bez jedné z nich by ctnost nebyla úplnou. Potenciální,...

Rozumnost v Písmu svatém

23.10.2011 11:07
Starý zákon. Pojednání o rozumnosti nacházíme ve Starém zákoně především v naučných knihách: Kniha Přísloví, Job, Kazatel, Sirachověc, Kniha Moudrosti. Pravou rozumností v pojetí Starého zákona je zachovávat Zákon. Rozumnost je dovednost v konání dobra, nikoli zla /Sir 19,19/, jejím základem je...

Hříchy proti rozumnosti

23.10.2011 11:07
Svatý Augustin napsal: „Jsou nejen neřesti, které jsou zjevným opakem ctnosti, jako se nerozvážnost protiví rozumnosti. Jsou také neřesti, které jsou stejným způsobem blízké ctnost a podobají se jí, ne ovšem ve skutečnosti, ale podle klamného zdání. Tak proti rozumnosti nalézáme nikoli...

Objekt rozumnosti

23.10.2011 11:06
Činnost rozumnosti se týká situací, které jsou originální, často komplikované, spletité, v kterých dochází ke střetu různých mravních požadavků. Jedná se o situace, na které dosud žádný moralista nevypracoval žádný návod. Je vůči neposlušnému dítěti třeba použít přísnosti nebo mírnosti, výprask...
Záznamy: 361 - 370 ze 379
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>