Archiv článků

Povinnosti vyplývající ze zákonné spravedlnosti

23.10.2011 11:18
Zákonná spravedlnost spočívá  v ochotné vůli dávat společnosti vše, co jí patří. Tuto ctnost uplatňují tvůrčím způsobem všichni členové společnosti, kterým záleží na obecném blahu. Ti kteří vykonávají ve společnosti veřejný úřad, spojený s odpovědností, se mají snažit, aby si tuto...

Daňová povinnost

23.10.2011 11:18
je závažnou součástí zákonné spravedlnosti. Vyplývá z přirozeného zákona - člověk je svou přirozeností společenským tvorem, je proto povinen přispívat ze svého k společným úkolům. Vyplývá i ze spravedlnosti směnné - občan bezplatně užívá určitých dober, které mu společnost poskytuje - např....

Křesťan a demokracie

23.10.2011 11:17
Demokracie je v dnešním světě člověku a jeho  důstojnosti přiměřenou státní formou. Spočívá ve vládě lidu, umožňuje účast všech občanů na veřejném životě. Děje se volbami do zastupitelských orgánů, předpokládá svobodu projevu a svobodu shromaždovat se do politických stran. Papež Jan Pavel...

Legitimní odpor vůči státní autoritě

23.10.2011 11:17
Je třeba rozlišovat mezi legitimní opozicí a vzpourou. Opozice je  legální za předpokladu že nezpochybňuje právní stát, že neusiluje o partikulární zájmy skupin na úkol obecného blaha, že nevyvíjí frakční nucení ve věcech svědomí. Odporování státní moci spočívá bud´ v pasivním nebo...

Původ státu

23.10.2011 11:16
Vzájemná závislost lidí vede k vytvoření organizovaného celku, který je garantem obecného blaha a pořádku. Vznik státu je nezbytností, kterou postuluje lidská přirozenost. „Lidé, rodiny i různé skupiny tvořící občanskou pospolitost si uvědomují svou neschopnost zařídit si sami lidský život;...

Státní moc

23.10.2011 11:16
„V politickém společenství se však sdružuje mnoho různých lidí, a proto se právem mohou rozcházet v názorech. Aby se politické společenství vlivem názorové rozdílnosti nerozpadlo, musí mít autoritu, která by usměrňovala úsilí všech občanů k uskutečňování obecného blaha, en však mechanicky ani...

Stát, národ a vlast

23.10.2011 11:15
Stát má svůj základ v přirozeném právu. Je to útvar, skládající se z mnoha lidí, kteří obývají určité území a kteří jsou navzájem spojeni dějinnými, kulturními a biologickými pouty. V rámci státu jsou spojeny mezi sebou rodiny, různá společenství do jednoho celku. Národ je lid , který je...

Poslání státu

23.10.2011 11:14
Stát v Písmu sv. Ve SZ se stále prosazuje myšlenka, že lid je vlastnictvím Božím, a On řídí jeho dějiny, politická obec však není božskou skutečností, ale lidskou záležitostí. Zavedení královské moci neslo sebou různá nebezpečí, které prorok Samuel  a další proroci rozpoznávali a před...

Různé názory na společnost

23.10.2011 11:13
Kolektivismus - společnost je nad jednotlivcem. Vede k totalitarismu. Individualismus - jednotlivec má konstitutivní přednost před společností. Vede k atomizaci společnosti. Liberalismus - každý má jít za svým zájmem /laissez faire/. Nakonec každý jednotlivec zjistí, že jeho vlastní...

Principy a kritéria křesťanské sociální etiky

23.10.2011 11:13
Do kategorie principů křesťanské soc. etiky řadíme především princip obecného dobra, princip subsidiarity, solidarity, svobody a participace. Princip obecného/společného/ dobra  spočívá v souhrnu podmínek společenského života , který umožňuje jednotlivcům plnějším a také snazším...
Záznamy: 361 - 370 ze 392
<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>