Archiv článků

Původ státu

23.10.2011 11:16
Vzájemná závislost lidí vede k vytvoření organizovaného celku, který je garantem obecného blaha a pořádku. Vznik státu je nezbytností, kterou postuluje lidská přirozenost. „Lidé, rodiny i různé skupiny tvořící občanskou pospolitost si uvědomují svou neschopnost zařídit si sami lidský život;...

Státní moc

23.10.2011 11:16
„V politickém společenství se však sdružuje mnoho různých lidí, a proto se právem mohou rozcházet v názorech. Aby se politické společenství vlivem názorové rozdílnosti nerozpadlo, musí mít autoritu, která by usměrňovala úsilí všech občanů k uskutečňování obecného blaha, en však mechanicky ani...

Stát, národ a vlast

23.10.2011 11:15
Stát má svůj základ v přirozeném právu. Je to útvar, skládající se z mnoha lidí, kteří obývají určité území a kteří jsou navzájem spojeni dějinnými, kulturními a biologickými pouty. V rámci státu jsou spojeny mezi sebou rodiny, různá společenství do jednoho celku. Národ je lid , který je...

Poslání státu

23.10.2011 11:14
Stát v Písmu sv. Ve SZ se stále prosazuje myšlenka, že lid je vlastnictvím Božím, a On řídí jeho dějiny, politická obec však není božskou skutečností, ale lidskou záležitostí. Zavedení královské moci neslo sebou různá nebezpečí, které prorok Samuel  a další proroci rozpoznávali a před...

Různé názory na společnost

23.10.2011 11:13
Kolektivismus - společnost je nad jednotlivcem. Vede k totalitarismu. Individualismus - jednotlivec má konstitutivní přednost před společností. Vede k atomizaci společnosti. Liberalismus - každý má jít za svým zájmem /laissez faire/. Nakonec každý jednotlivec zjistí, že jeho vlastní...

Principy a kritéria křesťanské sociální etiky

23.10.2011 11:13
Do kategorie principů křesťanské soc. etiky řadíme především princip obecného dobra, princip subsidiarity, solidarity, svobody a participace. Princip obecného/společného/ dobra  spočívá v souhrnu podmínek společenského života , který umožňuje jednotlivcům plnějším a také snazším...

Rozdělení spravedlnosti

23.10.2011 11:12
Spravedlnost se dělí na spravedlnost generální /obecnou/ a partikulární /zvláštní/. Generální spravedlnost odvozuje svůj název os skutečnosti, že se týká společného dobra /bonum commune/. Pro tento její obecný ráz ji sv. Tomáš nazývá „tota virtus, omnis virtus„ / úplná ctnost ,veškerá ctnost, /....

Zákonná spravedlnost

23.10.2011 11:12
S pojmem zákonné, generální spravedlnosti souvisí pojem obecného dobra a společnosti. Společnost /societas/ není pouhým shlukem osob, ale organizované množství, které se neskládá z homogenních částí, ale je organickým celkem, který se skládá z heterogenních částí - z různých...

Spravedlnost v Písmu svatém

23.10.2011 11:11
Biblický pojem spravedlnosti je mnohem širší než je tomu v etice nebo morální teologii. Ve SZ predikát spravedlnosti je přidělovánń jak Bohu tak i člověku. Termín na který se vztahuje biblický pojem spravedlnost i je Smlouva. Jahve je spravedlivý, protože stojí za Smlouvou, kterou uzavřel se svým...

Spravedlnost jako mravní ctnost

23.10.2011 11:11
Spravedlnost jako mravní ctnost není totožná s láskou,  odlišuje se od ní. Pojem lásky spravedlnost zahrnuje, spravedlnost je minimum lásky v sociálních vztazích. Láska však spravedlnost převyšuje - vyžaduje ztotožnění se s druhým já bližního, spravedlnost se spokojuje s respektováním jeho...
Záznamy: 361 - 370 ze 388
<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>