Archiv článků

Získaná a vlitá rozumnost

23.10.2011 11:06
Rozumnost člověk získává zkušeností, cílevědomým  a soustavným pěstováním. Vlitá rozumnost je vlita do duše při udělení milosti posvěcující. Od získané ctnosti se liší příčinou, cílem, kořenem. Příčinou získané rozumnosti je vlastní přirozená snaha, u ctnost vlité je jí nadpřirozené vlité...

Činnosti rozumnosti

23.10.2011 11:01
Rozumnost se rozvíjí ve třech stupních - consilium - rada, electio - volba, imperium - příkaz. a/consilium - rada - spočívá v uvažování, v rozvaze  o vhodnosti či nevhodnosti vzhledem k cíli. Člověk koná vnitřní poradu. Při ní se nejdříve rozpomíná na minulé, obdobné...

Potřeba rozumnosti

23.10.2011 11:00
Rozumnost je maxime necessaria -  nejvýš potřebná! Bez rozumnosti nelze vést počestný, mravní život, bez ní není člověk schopen volby správných prostředků. Tuto skutečnost potvrzuje praktický život. Nestačí totiž mít moudré životní zásady, ale je třeba je také uplatňovat rozumným způsobem....

Rozumnost

23.10.2011 10:59
Prudentia - fronesis - překládáme obvykle termínem „ rozumnost„. Někdy se používá také výrazů „ obezřetnost,, opatrnost. Výraz rozumnost však nejlépe vystihuje charakteristiku této ctnosti - zahrnuje v sobě jak opatrnost, tak i prozíravost, obezřetnost jako své integrální součásti. Rozumnost...

Dělení ctností

23.10.2011 10:58
Ctnosti se děli z různých hledisek na části subjektivní, integrální a potenciální. Části subjektivní vyjadřují rozdělení hlavní ctnosti na různé druhy /species/, které jsou rovnocennými druhy téhož rodu. Integrální součásti ctnosti jsou postoje, které patří k integritě ctnoti. Potenciální...

Mravní ctnosti

23.10.2011 10:57
Morální teologie se zabývá lidskými úkony, které v člověku Bůh působí aktuální /pomáhající/ milostí. Tyto úkony jsou neseny vlitými způsobilostmi /habitus,/ - ctnostmi. V řádu mravním, t.j. v látce týkající se lidské činnosti, hovoříme o ctnostech mravních /virtutes morales/, které se také...

30.neděle v mezidobí

23.10.2011 00:00
30. neděle v mezidobí /A/ Děkovná mše sv za blahořečení papeže Jana Pavla II. Shromáždili jsme se, abychom poděkovali za velký dar života papeže Jana Pavla II., který byl letos 1. května papežem Benediktem XVI. prohlášen za  blahoslaveného, jehož liturgická památka připadá podle...

Seznam použitých zkratek

21.10.2011 21:52
AA                   Dekret II. vat.koncilu Apostolicam actuositatem AAS                 Acta  Apostolicae...

29. neděle v mezidobí

16.10.2011 00:00
29. neděle v mezidobí Před 14 dny jsme hovořili o 4 základních ctnostech: o rozumnosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnosti. Víme, že tyto postoje jsou tak potřebné, aby se náš život zdařil, abychom jej svou pošetilostí nepromarnili. Ale také víme, že tyto ctnosti jsou vzácnými květinami,...
Záznamy: 371 - 379 ze 379
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38