Archiv článků

Různé názory týkající se práva

23.10.2011 11:09
Materialismus odvozuje existenci práva z moci silnějšího. Positivismus tvrdí, že prvotně přirozeným právem bylo právo silnějšího. Aby však ve spořádané společnosti mohli přežít i slabší jedinci, došlo k přenesení tohoto práva na společnost. Právo se stává kolektivním a positivním...

Spravedlnost

23.10.2011 11:08
Spravedlnost je vedle lásky vůči bližnímu ctností, která pořádá sociální vztahy mezi lidmi. Hebrejský výraz  %8$7, který vyjadřuje spravedlnost pochází z kořeně 8$7, který vyjadřuje přímost, narozdíl od toho, co je křivolaké. Řecký výraz *46"4@F×<0 je odvozen od výrazu *46"íT:" -...

Části rozumnosti

23.10.2011 11:07
Každá ctnost má různé části. Tyto části se dělí na subjektivní, integrální a potenciální. Subjektivní jsou ty jimiž se rod /genus/ hlavní ctnosti dělí na různé druhy /species/. Integrální části patří ke ctnosti jako část k celku, bez jedné z nich by ctnost nebyla úplnou. Potenciální,...

Rozumnost v Písmu svatém

23.10.2011 11:07
Starý zákon. Pojednání o rozumnosti nacházíme ve Starém zákoně především v naučných knihách: Kniha Přísloví, Job, Kazatel, Sirachověc, Kniha Moudrosti. Pravou rozumností v pojetí Starého zákona je zachovávat Zákon. Rozumnost je dovednost v konání dobra, nikoli zla /Sir 19,19/, jejím základem je...

Hříchy proti rozumnosti

23.10.2011 11:07
Svatý Augustin napsal: „Jsou nejen neřesti, které jsou zjevným opakem ctnosti, jako se nerozvážnost protiví rozumnosti. Jsou také neřesti, které jsou stejným způsobem blízké ctnost a podobají se jí, ne ovšem ve skutečnosti, ale podle klamného zdání. Tak proti rozumnosti nalézáme nikoli...

Objekt rozumnosti

23.10.2011 11:06
Činnost rozumnosti se týká situací, které jsou originální, často komplikované, spletité, v kterých dochází ke střetu různých mravních požadavků. Jedná se o situace, na které dosud žádný moralista nevypracoval žádný návod. Je vůči neposlušnému dítěti třeba použít přísnosti nebo mírnosti, výprask...

Získaná a vlitá rozumnost

23.10.2011 11:06
Rozumnost člověk získává zkušeností, cílevědomým  a soustavným pěstováním. Vlitá rozumnost je vlita do duše při udělení milosti posvěcující. Od získané ctnosti se liší příčinou, cílem, kořenem. Příčinou získané rozumnosti je vlastní přirozená snaha, u ctnost vlité je jí nadpřirozené vlité...

Činnosti rozumnosti

23.10.2011 11:01
Rozumnost se rozvíjí ve třech stupních - consilium - rada, electio - volba, imperium - příkaz. a/consilium - rada - spočívá v uvažování, v rozvaze  o vhodnosti či nevhodnosti vzhledem k cíli. Člověk koná vnitřní poradu. Při ní se nejdříve rozpomíná na minulé, obdobné...

Potřeba rozumnosti

23.10.2011 11:00
Rozumnost je maxime necessaria -  nejvýš potřebná! Bez rozumnosti nelze vést počestný, mravní život, bez ní není člověk schopen volby správných prostředků. Tuto skutečnost potvrzuje praktický život. Nestačí totiž mít moudré životní zásady, ale je třeba je také uplatňovat rozumným způsobem....

Rozumnost

23.10.2011 10:59
Prudentia - fronesis - překládáme obvykle termínem „ rozumnost„. Někdy se používá také výrazů „ obezřetnost,, opatrnost. Výraz rozumnost však nejlépe vystihuje charakteristiku této ctnosti - zahrnuje v sobě jak opatrnost, tak i prozíravost, obezřetnost jako své integrální součásti. Rozumnost...
Záznamy: 371 - 380 ze 385
<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>